Alior Bank
Dane podstawowe

Skrót: Alior Bank
Nazwa: Alior Bank SA Carlo Tassara S.p.A.

Kontakt

Email: d.kozdra@unitedpr.pl
Fax: (22) 845 24 50
Telefon komórkowy : +48 600 200 538
Telefon: (22) 845 24 50
WWW: www.aliorbank.pl

 

O Banku

1 września 2008 r. Alior Bank SA otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności. Oznacza to, że Komisja pozytywnie oceniła stan przygotowania banku, jego bezpieczeństwo, ofertę, systemy teleinformatyczne oraz kompetencje pracowników.

Grupa Carlo Tassara uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku w dniu 18 kwietnia 2008 r. Planowane otwarcie działalności Alior Banku

to II połowa 2008 roku. Centrala Banku znajduje się w Warszawie, natomiast jego zaplecze techniczne i operacyjne zlokalizowane jest w Krakowie. W pierwszym etapie otwartych zostanie 80 placówek bankowych, skupionych w 10 regionach, w 50 największych miastach oraz 8 centrów biznesowych.

Prace projektowe związane z uruchomieniem banku rozpoczęły się we wrześniu 2007 r. Prowadzi je stale powiększający się zespół doświadczonych bankowców, liczący obecnie ponad 1300 osób, w tym 870 doradców klienta. Docelowo - w perspektywie 3 lat - Bank będzie zatrudniał aż 3500 pracowników.

W ciągu pierwszych 3-4 lat działalności Alior Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku oraz zdobyć zaufanie około miliona klientów. Docelowo bank planuje otwarcie 200 oddziałów oraz ponad 400 agencji. Będzie to bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów biznesowych: detalicznego i korporacyjnego. Bank przygotowuje atrakcyjną cenowo i innowacyjną ofertę produktów, która już na starcie będzie dostępna zarówno w sieci oddziałów,

jak też poprzez Internet.

Kapitał własny banku wynosi 1,5 miliarda PLN. Alior Bank jest największą od 30 lat

tego typu inwestycją w Europie oraz jedną z największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Od początku swojego istnienia Alior Bank znajdzie się

wśród 10 największych banków w Polsce pod względem wielkości kapitałów własnych.

W pierwszym etapie otwartych zostanie 80 placówek bankowych Alior Banku w 50 największych miastach oraz 8 centrów biznesowych. Docelowo planowane jest otwarcie 200 oddziałów oraz ponad 400 agencji.

Zarząd


Wojciech Sobieraj

Wojciech Sobieraj – Prezes

Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej.

W okresie zatrudnienia w Banku BPH SA pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA oraz BPH Banku Hipotecznego SA. Wcześniej, w latach 1994-2002, był pracownikiem, menadżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie, Londynie i Warszawie. Był jednym z twórców biura BCG w Warszawie, jednym z jego dyrektorów oraz pierwszym Polakiem-partnerem BCG. Był szefem pionu usług finansowych BCG w Europie Wschodniej, ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych. W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group (analiza rynków kapitałowych Europy Wschodniej), zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w departamencie finansów i operacji na New York University.

Cezary Smorszczewski

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes odpowiedzialny za Pion Klienta Biznesowego i Operacji

Od 2004 do 2007 roku Cezary Smorszczewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. odpowiedzialnego za inwestycje kapitałowe i integrację aktywów w ramach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. W latach 1995 - 2004 pracował w Banku PEKAO S.A. na następujących stanowiskach: zastępca dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych, Dyrektora Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw, Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Międzynarodową, członka Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Detaliczną oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną. Jako członek zarządu Banku PEKAO S.A. zorganizował i nadzorował Pion Bankowości Indywidualnej. Był również autorem wielu projektów w dziedzinie aranżacji kredytów konsorcjalnych, emisji papierów dłużnych, finansowania eksportu i kredytowania transakcji eksportowych. W latach 1994-1995 Cezary Smorszczewski pełnił funkcję inspektora a następnie doradcy w Biurze Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego S.A.

Niels Lundorff

Niels Lundorff – Wiceprezes odpowiedzialny za Pion Ryzyka i Finansów

Od 2006 roku do listopada 2007 roku Niels Lundorff był Dyrektorem Wykonawczym Działu Kontroli Ryzyka i Polityki Regionalnej w Grupie Unicredit w Mediolanie. W roku 1999 został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Wykonawczego Obszaru Finansowego

w Powszechnym Banku Kredytowym S.A.

w Warszawie. Funkcję tę pełnił do 2001 roku, kiedy to został powołany na Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A. W ramach pełnienia tej funkcji był odpowiedzialny za dział kontroli, księgowości, ryzyka rynkowego jak również za dostosowywanie procedur

banku do wymogów wynikających z Konwencji Bazylejskiej II. W latach 1995-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku Austria Creditanstalt na Słowacji, gdzie

był odpowiedzialny m. in. za pion finansowy, ryzyka kredytowego oraz pozyskiwania klientów anglo-saskich. Od 1993 do 1995 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Działu Księgowości i Kontroli w Banku Austria CR w Pradze. Niels Lundorff w latach 1989 – 1993 zajmował stanowisko audytora w KPMG w Kopenhadze, a następnie w Pradze,

gdzie był zaangażowany w międzynarodowe projekty.

 

Rada Nadzorcza

Helene Zaleski jest Prezesem Carlo Tassara International z siedzibą w Luksemburgu. W latach 1994-2000 pełniła funkcję doradcy zarządu Carlo Tassara S.p.A.. W latach 1990 – 1994 pracowała w AGF Ubezpieczenia Życie, filii AGF w Polsce. W roku 1989 uzyskała dyplom statystyka (specjalizacja rachunkowość i statystyka ubezpieczeniowa) w Instytucie Statystyki Uniwersytetu Paryskiego im. Pierre’a i Marii Curie.

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest związana ze Szkołą Główną Handlową od 1995 r., gdzie uzyskała stopień doktora (1997) i doktora habilitowanego (2001) nauk ekonomicznych. Od 2003 roku jest profesorem nadzwyczajnym SGH. W latach 1995-2005 pracowała w Katedrze Bankowości, a od listopada 2005 r. pracuje

w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych, gdzie kieruje Zakładem Rynku Usług Finansowych. W latach 1993-2007 czynnie związana z praktyką bankową (Polski Bank Rozwoju SA i Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Współpracuje także z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Warszawskim Instytutem Bankowości. Odbyła staże

w bankach belgijskich i niemieckich oraz w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji z zakresu bankowości i rynku usług finansowych oraz uczestnikiem wielu projektów badawczych.

Prof. Marek Michalski jest Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem Katedry

Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UKSW, prezesem Sądu Polubownego

przy Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. oraz sędzią Sądu Polubownego

przy Komisji Nadzoru Finansowego; do 2008 r. był także członkiem Rady Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie. Poprzednio prof. Marek Michalski był m. in. dyrektorem Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,

a także doradcą Ministra Skarbu Państwa. Uczestniczył m.in. w pracach legislacyjnych,

dotyczących obrotu papierami wartościowymi, funduszy inwestycyjnych, świadectw

rekompensacyjnych, giełd towarowych i reprywatyzacji. Jest autorem

oraz współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu problematyki papierów

wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami

wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego

i spółek akcyjnych.

Dr Krzysztof Rybiński jest partnerem w Ernst & Young odpowiedzialnym m.in.

za przygotowywanie analiz ekonomicznych i regulacyjnych.

Krzysztof Rybiński był od marca 2004 r. do lutego br. wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Pełnił funkcję wicegubernatora Banku Światowego reprezentującego Polskę oraz członka Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Unii Europejskiej, reprezentującego NBP. Sprawował także funkcję członka Komisji Nadzoru Finansowego, a wcześniej m.in. głównego ekonomisty w bankach BPH, BZ WBK i ING Bank. W 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem i współautorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej.

Michał Panowicz jest Senior Menedżerem w Corporate Strategy Group w centrali Microsoft w Redmond, USA. Blisko współpracuje z zarządem koncernu, prowadząc projekty strategii i rozwoju firmy. W latach 2000-2004 pracował w The Boston Consulting Group w Warszawie, doradzając największym polskim i międzynarodowym bankom, firmom ubezpieczeniowym oraz funduszom emerytalnym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie był również asystentem w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego. W 2006 roku ukończył program MBA na Harvard Business School

w Bostonie, USA.

Inwestor

Carlo Tassara S.p.A. („Spółka”) została założona w 1938 roku. Siedziba spółki znajduje się w Breno we Włoszech. Na dzień 30 czerwca 2007 roku wartość rynkowa aktywów została wyceniona na kwotę 12 miliardów 110 milionów EUR. Według sprawozdania skonsolidowanego spółki - na dzień 30 czerwca 2007 roku - kapitały własne Carlo Tassara S.p.A. wyniosły 1 miliard 844 milionów EUR, zaś zysk netto 307 milionów EUR.

Do połowy lat 90-tych Carlo Tassara prowadziła działalność głównie w sektorze metalurgicznym. W 1996 roku Spółka rozpoczęła strategiczne inwestycje w akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Obecnie Carlo Tassara prowadzi

w pełni zdywersyfikowaną działalność zarządzając zarówno firmami przemysłowymi

jak też znacznymi pakietami akcji największych włoskich i zagranicznych publicznych spółek przemysłowych i podmiotów z sektora finansowego.

Carlo Tassara S.p.A. posiada status spółki finansowej zgodnie z art. 113 włoskiego prawa bankowego. Członkowie władz Spółki spełniają wymogi określone przez Bank Centralny Włoch dla członków władz spółek finansowych i banków.

Prezesem Carlo Tassara International jest Helene Zaleski, będąca członkiem Rady Nadzorczej Alior Banku.

Największe inwestycje Carlo Tassara S.p.A. w sektorze finansowym to: (w nawiasach podano rynkową wartość akcji należących do Carlo Tassara S.p.A.

na dzień 17 grudnia 2007):

 • Intesa Sanpaolo S.p.A. - drugi co do wielkości bank we Włoszech (EUR 3,8 mld)
 • Assicurazioni Generali S.p.A. - wiodąca międzynarodowa firma ubezpieczeniowa,

  od lat aktywnie działająca również na rynku polskim (EUR 1,0 mld)
 • UBI Banca S.p.A. - szósta co do wielkości grupa bankowa Włoch (EUR 0,3 mld)
 • Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.– trzeci co do wielkości bank Włoch (EUR 0,3 mld)
 • Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (EUR 0,4 mld)
 • Mittel s.p.a.- spółka pośrednictwa finansowego (EUR 67 mln)

Największe inwestycje Carlo Tassara S.p.A. w spółki przemysłowe to (w nawiasach podano rynkową wartość akcji należących do Carlo Tassara S.p.A.

na dzień 17 grudnia 2007):

 • ArcelorMittal (EUR 3,3 mld),
 • Eramet (EUR 1,2 mld),
 • Edison (EUR 1,1 mld),
 • Vinci (EUR 0,6 mld),
 • Telecom Italia (EUR 0,6 mld),
 • EDF (EUR 0,5 mld),
 • Posco (EUR 0,3 mld),
 • Shougang (EUR 0,1 mld).

Struktura akcjonariatu Carlo Tassara S.p.A przedstawia się następująco: Fundacja Zygmunta Zaleskiego posiada 47% akcji, Rodzina Zaleskich 37% akcji, rodzina Tassara 11% akcji oraz Mario Cocchi posiada 5% akcji.

Rady Założycielskie

Rady Założycielske

Alior Bank zaprasza liderów lokalnych społeczności, osoby opiniotwórcze, ludzi kultury

i biznesu oraz przyszłych Klientów do uczestnictwa w Radach Założycielskich Alior Banku i udziału w cyklicznych konsultacjach. We wszystkich miastach, w których otwierane będą Oddziały, jeszcze przed rozpoczęciem działalności operacyjnej zasięgamy rady lokalnych społeczności, aby poznać potrzeby naszych potencjalnych Klientów i zaspokoić ich oczekiwania.

Rady Założycielske

Spotkania Rad Założycielskich Alior Banku prowadzone są przez Dyrektorów Oddziałów, którzy prezentują na nich informacje o Banku oraz plany jego rozwoju w poszczególnych miastach i regionach. W trakcie dyskusji uczestnicy dzielą się z nami swoimi opiniami

na temat najważniejszych aspektów współpracy z bankami, ich ofert i sposobu obsługi oraz przedstawiają swoje oczekiwania wobec nowego banku. Zaproszeni goście wypełniają również ankietę, dzięki której możliwe będzie dopasowanie funkcjonowania naszych Oddziałów do lokalnych potrzeb oraz optymalne zaprojektowanie placówek.

Rady Założycielske

Pierwsze spotkania odbyły się 28 maja w Bydgoszczy i Katowicach. W ciągu kolejnych trzech miesięcy zorganizowaliśmy ponad 100 takich spotkań w 53 miastach Polski.

 .

gar┼Ť─ç przydatnych info

---
stopka autorska ÔÇô darmowy kurs zarabiania przez internet
http://www.jak-zarobic-przez-internet.interkursy.pl/
---

lekturnik, czw., 03/15/2012 - 16:48