BANK BPH - POŻYCZKA HIPOTECZNA
bph BankPOŻYCZKA
HIPOTECZNA
W BPH

 


1. WSTĘP I
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka hipoteczna przeznaczona
jest dla osób które są właścicielem nieruchomości i potrzebują pieniędzy
na dowolnie wybrany przez siebie cel. Bank BPH oferuje pożyczkę hipoteczną o
długim okresie kredytowania (15 lat), dogodnych warunkach spłaty, z możliwością wyboru oprocentowania - zmiennego bądź stałego i rodzaju rat - równych lub malejących oraz możliwość wcześniejszej spłaty części pożyczki bez dodatkowych opłat.

Pożyczka może być przeznaczona na każdy dowolnie wybrany przez Klienta cel nie związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.


2. WYSOKOŚĆ,
OKRES I SPŁATA POŻYCZKI

1. Pożyczkę hipoteczną w
Banku BPH możemy maksymalnie rozłożyć na 15 lat.

2. Waluty pożyczki:
Podstawową walutą pożyczki jest PLN, dzięki czemu raty pożyczki nie rosną wraz ze wzrostem kursów walut. 
Pożyczka udzielana jest też w walutach obcych – CHF, USD, EUR- dla osób uzyskujących dochody w tych walutach lub posiadających w Banku BPH aktywa w tych walutach, w wysokości co najmniej kwoty pożyczki.
Klienci segmentu Platinum mogą skorzystać z pożyczki w dowolnej walucie znajdującej się w ofercie Banku BPH – PLN, CHF, USD, EUR, GBP.

Maksymalna kwota pożyczki to 200 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walutach wymienialnych nie więcej jednak niż 60 % aktualnej wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki

3. Pożyczkę możemy spłacać
w dwóch opcjach:

  • raty malejące (równe miesięczne raty kapitałowe i odsetki)

  • równe raty miesięczne (tzw. "metoda annuitetowa")


3.
ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Podstawowe zabezpieczenie pożyczki
stanowi:

  • hipoteka na nieruchomości Klienta lub na nieruchomości osoby trzeciej 

  • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych


4.
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Waluta Oprocentowanie
minimalne

bph Bank
dla
kwoty kredytu do 100 tys. zł
dla
kwoty kredytu pow. 100 tys. zł do 200 tys. zł
bph Bank
bph Bank
bph Bank
PLN 7.80 7.60
CHF 5.64 5.44
EUR 7.23 7.03
USD 9.56 9.36

*
Oprocentowanie obowiązuje dla klientów, którzy posiadają lub nabędą
najpóźniej w dniu podpisania umowy o kredyt/pożyczkę dowolną kartę
kredytową Banku BPH i pakiet ROR (Srebrny Sezam lub Sezam Inwestor lub
Sezam Max lub Złoty Sezam lub Konto Osobiste Private Banking).
W pozostałych przypadkach oprocentowanie pożyczki jest wyższe o
0,5p.p.

** Pożyczka w walutach obcych – CHF, USD, EUR- jest dostępna
dla osób uzyskujących dochody w tych walutach lub posiadających w
Banku BPH aktywa w tych walutach, co najmniej w wysokości kwoty pożyczki.
Klienci segmentu Platinum mogą skorzystać z pożyczki w dowolnej
walucie znajdującej się w ofercie Banku BPH – PLN, CHF, USD, EUR,
GBP.


5. OPŁATY I
PROWIZJE

 OPŁATY
I PROWIZJIE
bph Bank bph Bank
bph Bank bph Bank

;

Rodzaj czynności/usługi
Tryb pobierania
prowizji/opłat
Stawka
w zł lub %
Opłata za rozpatrzenie
wniosku
każdorazowo
bez opłat
Prowizja od przyznanego
kredytu, z zastrzeżeniem ppkt. 3.3
jednorazowo od kwoty
przyznanego kredytu
0,5% - 3,5%, min. 200 zł
Opłata przygotowawcza od
przyznanego  kredytu w przypadku kredytu podlegającego
przepisom ustawy o kredycie konsumenckim
jednorazowo od kwoty
przyznanego kredytu
0,5% - 3,5%, min. 200 zł
Podwyższenie kwoty
kredytu
jednorazowo od kwoty podwyższenia
2%, min. 200 zł
Przedterminowa częściowa
lub całkowita spłata kredytu oprocentowanego wg
stopy stałej, jeżeli pozostały okres obowiązywania
stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza
a) 2 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
Uwaga: Prowizję od kredytów
w  walutach oraz od kredytów w PLN o stałej
stopie  procentowej, gdy kwota kredytu jest wyższa
niż 5000 zł, pobiera się odniesieniu do umów o
kredyt konsumencki zawartych od 19 września 2002 r.
do 26 września 2003 r. włącznie.
Uwaga: Prowizja od wcześniejszej
spłaty nie jest pobierana w odniesieniu do nowo
zawieranych umów o kredyt konsumencki, od 29 września
2003 r.
jednorazowo od kwoty wcześniejszej
spłaty
1,5%,
min. 200 zł
3%, min. 200 zł
6%, min. 200 zł
Przedterminowa
częściowa spłata kredytu oprocentowanego wg stopy
zmiennej jeżeli kwota spłaty w okresie pierwszych
trzech lat kredytowania przekracza 50% kwoty udzielonego
kredytu

Uwaga: Prowizję stosuje się do umów zawieranych od 20
lutego 2006 r.
Uwaga: Prowizja nie jest pobierana od kredytów objętych
ustawą o kredycie konsumenckim.

jednorazowo od kwoty wcześniejszej
spłaty

 

2%, min. 200 zł
Przedterminowa całkowita
spłata kredytu oprocentowanego wg stopy zmiennej
Uwaga: Prowizję od kredytów
w  walutach pobiera się odniesieniu do umów o
kredyt konsumencki zawartych od 19 września 2002 r.
do 26 września 2003 r. włącznie.
Uwaga: Prowizja od wcześniejszej
spłaty nie jest pobierana w odniesieniu do nowo
zawieranych umów o kredyt konsumencki, od 29 września
2003 r.
jednorazowo od kwoty
aktualnego zadłużenia
2%, min. 200 zł
Zmiana stopy procentowej
ze stałej na zmienną (z wyjątkiem zmiany po zakończeniu
okresu obowiązywania stopy stałej ustalonego w
umowie kredytu), jeżeli pozostały okres obowiązywania
stałej stopy ustalonej w umowie nie przekracza:
a) 2 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
jednorazowo od kwoty
aktualnego zadłużenia
1,5%,
min. 200 zł
3%, min. 200 zł
6%, min. 200 zł
Zmiana waluty kredytu
oprocentowanego wg stopy zmiennej – z wyłączeniem
zmiany na PLN
jednorazowo od kwoty
kredytu przed przewalutowaniem na datę
przewalutowania
od 0,75%,
min. 200 zł
Zmiana waluty kredytu
oprocentowanego wg stopy zmiennej na PLN
bez opłat
Zmiana waluty kredytu
oprocentowanego wg stopy stałej, jeżeli pozostały
okres obowiązywania stałej stopy ustalonej w umowie
nie przekracza:
a) 2 lat
b) 5 lat
c) 10 lat
jednorazowo od kwoty
kredytu przed przewalutowaniem na datę
przewalutowania
2,25%,
min. 200 zł
3,75%,
min. 200 zł
6,75%,
min. 200 zł
Wydanie promesy udzielenia
kredytu
jednorazowo
od  200 zł
Inna zmiana warunków
umowy na wniosek Klienta
Uwaga. Nie dotyczy zmiany
wynikającej z konieczności przedłużenia okresu
ubezpieczenia kredytu.
jednorazowo
od 150 zł
Wystawienie zaświadczenia/opinii
na wniosek Klienta (z zastrzeżeniem punktu następnego)
każdorazowo
opłata ustalana w oparciu
o rzeczywiste koszty,
min. 30 zł
Wydanie
opinii bankowej o kredycie na żądanie Klienta
każdorazowo 250
Zawarcie z dłużnikiem
porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia
od
kapitału objętego porozumieniem
0,1%,
min. 150 zł
Inspekcja nieruchomości
Uwaga: Decyzje o
pobraniu opłaty podejmuje Dyrektor Oddziału.
każdorazowo      
od 50 zł