Bank Millenium: Wyniki Aukcji Lokat Terminowych zakończonej w dniu 11.09.2008
W aukcji 15-dniowych lokat terminowych kończącej się 11 września 2008 r. uczestnicy złożyli w sumie 4812 ofert, z których 3449 ofert wygrało.

Najwyżej oprocentowana oferta, która została przyjęta do puli wygrywającej została złożona 2008-09-08 o godzinie 09:05:44 z oprocentowaniem 7,70%!

Średnie oprocentowanie 15 dniowych lokat terminowych utworzonych w wyniku aukcji lokat terminowych wyniosło 7,36%

Najniższe oprocentowanie wyniosło 3,00%.

Przypominamy według jakich zasad oferty przyjmowane są do puli wygrywającej:

1. Należy zapewnić środki na rachunku źródłowym przed zakończeniem okresu składania ofert.

2. Oferty są sortowane od najniższego do najwyższego oprocentowania zaproponowanego przez wszystkich Uczestników

3. Na podstawie sortowania, oferty są przyjmowane do puli wygrywającej aż do jej wypełnienia.

4. W przypadku ofert o identycznym zaproponowanym oprocentowaniu, te złożone wcześniej mają pierwszeństwo przyjęcia do puli wygrywającej.

Przykład:

Aukcja z pulą wygrywajacą 10 milionów PLN; maksymalne

oprocentowanie 7%

Po zakończeniu składania ofert suma wszystkich złożonych

ofert wyniosła 15 milionów PLN.

Po sortowaniu od najniższego do najwyższego

oprocentowania, suma ofert o zaproponowanym

oprocentowaniu pomiędzy 3% i 6% wyniosła 9.9 miliiona

PLN (wszystkie te oferty zostały przyjęte do puli

wygrywającej).

Kolejne dwie złożone oferty maja identyczne

zaproponowane oprocentowanie - 6,1% i każda z nich jest

na kwotę 100 000 PLN.

Zgodnie z 4 punktem przytoczonym powyżej do puli

wygrywającej została przyjęta oferta, która została złożona

wcześniej, oferta złożona później nie została przyjęta gdyż

wraz z nią pula wygrywająca zostałaby przekroczona.