Bank Ochrony Środowiska
Dane podstawowe

Skrót: BOŚ
Nazwa: Bank Ochrony Środowiska SA
Adres: Al. Jana Pawła II 12
00-950 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 154
Numer centrali: 15400004
Kod SWIFT banku: EBOSPLPW
Prezes: Sergiusz Najar
Rok utworzenia: 1991
Liczba placówek: 96
Liczba bankomatów: 84
Akcjonariat: Skandinaviska Enskilda Banken - 47,04%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 44,69%
Właścicielami pozostałych procent akcji są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz indywidualni akcjonariusze
Strategiczny akcjonariusz: Skandinaviska Enskilda Banken
Status: Od 1996 roku jest spółką publiczną, a od lutego 1997 roku jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. W ramach utworzonej przez Bank grupy kapitałowej funkcjonują między innymi: Dom Maklerski BOŚ S.A. i Towarzystwo Finansowe BOŚ sp. z o.o.
Suma bilansowa (w tys. zł): 2002 - 5268,7 mln PLN Stan na 31.12.2003 r. -5 917,3 mln zł
Kapitał własny (w tys. zł): 2002 - 565,9 mln PLN
I kwartał 2003 - 575,114 tyś. PLN Stan na 31.12.2003 r. -570 826 tys. zł
Aktywa (w tys. zł): Stan na 31.12.2003 r. - 5922 749 tys.zł
Wynik finansowy netto (w tys. zł): Stan na 31.12.2003 r. - Zysk netto 22 073 tys. zł
Współczynnik wypłacalności: Stan na 31.12.2003 r. 13,98
Charakterystyka: BOŚ oferuje szeroką gamę produktów bankowych swoim Klientom: korporacyjnym, detalicznym i jednostkom samorządowym. Oprócz usług standardowych proponuje lokaty okazjonalne, atrakcyjnie oprocentowane, jak obecnie lokata z wilkiem (były również lokaty m.in. z susłem, rybołowem, jeżem). Pochodzące z nich odpisy przeznaczane są na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt. Bank proponuje również kredyty hipoteczne, mieszkaniowe oraz szczególnie ekonomiczne konto osobiste w pakiecie EKOKONTO. Pakiet obejmuje m.in. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy EKOKONTO, rachunek oszczędnościowy dla osoby małoletniej - Ekokonto H20, korzystnie oprocentowane, kartę Maestro z możliwością dokonywania wypłat bez prowizji w ponad sześciu tysiącach miejsc na terenie kraju, w dowolnym bankomacie. Dla mikroprzedsiębiorstw Bank oferuje m.in. pakiet JANTAR, a dla największych klientów korporacyjnych - usługę Cash Management, zapewniającą efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi. BOŚ S.A. prowadzi również kompleksową bankową obsługę budżetów jednostek samorządowych, w tym województw, powiatów oraz gmin. W 2002 roku zorganizował także niepubliczne emisje obligacji komunalnych. Wprowadził dwa nowe produkty dla samorządów: lokatę samorządową i wykup wierzytelności przysługujących od jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt

Email: bos@bosbank.pl
Fax: (022) 850 88 91
Telefon: (022) 850 87 35
Telefon: 0 801 355 455
WWW: www.bosbank.pl

Wstęp

http://www.bosbank.pl/img/logo_bos_01.gif

Misją Banku Ochrony Środowiska S.A. jest świadczenie kompleksowych usług finansowych dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz umacnianie w tym obszarze swojej pozycji lidera działając jako uniwersalny bank komercyjny.

Bank Ochrony Środowiska S.A. rozpoczął działalność 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Ale to nie jedyny obszar jego działalności.

BOŚ S.A. jest bankiem uniwersalnym, komercyjnym. Należy do pierwszej piętnastki największych banków działających w kraju.

Od 1996 roku jest spółką publiczną, a od lutego 1997 roku jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach utworzonej przez Bank grupy kapitałowej funkcjonuje Dom Maklerski BOŚ S.A..

Głównymi akcjonariuszami Banku są Grupa Skandinaviska Enskilda Banken (47,50 proc. akcji) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (44,69 proc. akcji). Właścicielami pozostałych procent akcji są m.in. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz indywidualni akcjonariusze.

BOŚ oferuje szeroką gamę produktów bankowych swoim Klientom: korporacyjnym, detalicznym i jednostkom samorządowym. Oprócz usług standardowych proponuje lokaty okazjonalne, atrakcyjnie oprocentowane, jak obecnie Lokata ze Żbikiem (były również lokaty m.in. z łosiem, sokołem, kozicą, wilkiem, susłem, rybołowem, jeżem, morświnem i rysiem). Pochodzące z nich odpisy przeznaczane są na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt.

Bank proponuje również kredyty hipoteczne, mieszkaniowe oraz szczególnie ekonomiczne konto osobiste w pakiecie EKOKONTO. Pakiet obejmuje m.in. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy EKOKONTO, rachunek oszczędnościowy dla osoby małoletniej - Ekokonto H20, korzystnie oprocentowane, kartę Maestro z możliwością dokonywania wypłat bez prowizji w ponad sześciu tysiącach miejsc na terenie kraju, w dowolnym bankomacie.

Dla mikroprzedsiębiorstw Bank oferuje m.in. pakiet JANTAR, a dla największych klientów korporacyjnych - usługę Cash Management, zapewniającą efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi.

BOŚ S.A. prowadzi również kompleksową bankową obsługę budżetów jednostek samorządowych, w tym województw, powiatów oraz gmin. Organizuje także niepubliczne emisje obligacji komunalnych.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Banku na lata 2003-2005 BOŚ zamierza utrzymać pozycję lidera w finansowaniu zadań proekologicznych. Współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi.

BOŚ udziela kredyty pomostowe i uzupełniające przeznaczone na inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków programu unijnych ( SAPARD).

Klienci BOŚ obsługiwani są w 102 jednostkach na terenie kraju (oddziałach, oddziałach operacyjnych i punktach obsługi klientów). BOŚ prowadzi pełny zakres usług bankowych. Przygotowany jest do obsługi każdego klienta.

Historia

1990 - prace prawno-organizacyjne • 15 września - Prezes Narodowego Banku Polskiego decyzją nr 42 wydał zgodę na utworzenie Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.

 • 28 września podpisano akt zawiązania bankowej spółki akcyjnej. Założyciele wnieśli kapitał akcyjny w wysokości 23,7 mld zł (2,37 mln zł), składający się z 2376 imiennych akcji o wartości nominalnej 10 mln zł każda. 44,4% akcji założycielskich objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1991 - pierwsze kredyty na ekologię • 9 stycznia Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydał postanowienie o wpisaniu Banku Ochrony Środowiska S.A. do rejestru handlowego. Bank mógł rozpocząć działalność operacyjną.

 • Pierwsza siedziba Banku mieściła się w Warszawie, przy ul. Wolskiej.

 • Pierwszym Prezesem Zarządu Banku został Pan Józef Steckiewicz.

 • W tym samym roku rozpoczęły działalność oddziały w Bydgoszczy, Częstochowie i Wrocławiu.

 • 17 czerwca Bank zatrudnił pierwszego ekologa.
 • 30 września w BOŚ S.A. podpisano pierwsze umowy z NFOŚiGW. Dotyczyły one m.in. zasad finansowania kredytów preferencyjnych na cele ochrony środowiska ze środków Funduszu oraz ze środków Banku.

1992 - tworzenie sieci, nawiązywanie współpracy • 20 marca w obecności Prezesa NBP - Pani Hanny Gronkiewicz-Walc nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby w Al. Solidarności 104.

 • Rozpoczęły działalność kolejne oddziały Banku w: Koszalinie, Poznaniu, Olsztynie, Szczecinie, Gdańsku, I Oddział w Warszawie (Al. Wilanowska), Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Włocławku oraz filie w Obornikach Wielkopolskich i Bielsku-Białej.
 • Nawiązano współpracę z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pierwszą umowę podpisano 21 października w Koszalinie.

1993 - informatyzacja, nowe procedury • Wdrożono w Banku system informatyczny def BANK Pro, a ponadto Bank został włączony do międzynarodowego systemu SWIFT (System Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej).

 • Doskonaląc procedury bankowe powołano komitety: Aktywów i Pasywów oraz Inwestycji i Kosztów.

 • 7 czerwca nowym Prezesem Zarządu Banku został Pan Dariusz Błaszczuk.
 • Podjęto decyzję o oddzieleniu działalności operacyjnej Centrali od Oddziału Centrali (aktualnie II Oddział Warszawa).

 • Rozpoczął działalność oddział w Lublinie oraz filie w Ostrowie Wielkopolskim i Tarnowie.

1994 - nowe segmenty, międzynarodowe konwencje • 6 kwietnia podpisano akt notarialny spółki Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Dość szybko, mimo iż DM BOŚ posiadł tylko jedną placówkę, stał się jedną z najbardziej znanych jednostek obsługi rynku kapitałowego.

 • 18 kwietnia prezesem Zarządu został dr Józef Kozioł.
 • 1 lipca utworzono pierwsze konsorcjum finansowe z NFOŚiGW na finansowanie dużej inwestycji proekologicznej.

 • 14 października Bank podpisał Deklarację ONZ - "Bankowość a Środowisko", zobowiązującą do wspierania inwestycji zgodnych z zasadami ekorozwoju.

 • 16 grudnia podpisano umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund dotyczącą kredytowania gazyfikacji wsi.

1995 - światowe pieniądze, nowe kredyty • 3 lutego Bank podpisał porozumienie z Bankiem Światowym w sprawie wdrożenia Projektu GEF (Fundusz Globalnego Środowiska) o nazwie "Zmiana ogrzewania węglowego na gazowe". W wyniku podpisanego porozumienia BOŚ S.A. podjął się pełnienia roli agencji wdrażającej ten unikatowy projekt.
 • 17 lutego zawarto pierwszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dotyczyła ona Funduszu poręczeń kredytowych. Z czasem podpisano dwie kolejne, z których najważniejsza dotyczyła udzielania kredytów termomodernizacyjnych.

 • 28 czerwca w Centrali Banku powołano Departament Projektów Ekologicznych, a z dniem 1 czerwca Głównego Ekologa Banku.

 • 7 grudnia podpisano pierwszą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą zasad i trybu przekazywania dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. Umowy z tą Agencją były kontynuowane w kolejnych latach, a w bieżącym roku podpisano kolejną umowę, która dotyczy dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych.
 • 20 grudnia podpisano pierwszą umowę z NFOŚiGW na obsługę kredytów z tzw. linii kredytowych. Dzięki tej umowie od 1996 r. kredyty preferencyjne stały się dostępne także dla osób fizycznych.

 • Z placówek nowopowstałych dołączyła tylko filia w Karpaczu, która obecnie znajduje się w Jeleniej Górze.

1996 - pierwszy jubileusz, publiczna emisja


 • 12 lutego, w galerii Porczyńskich im. Jana Pawła II, uroczyście obchodzono Jubileusz pięciolecia Banku. W gronie około 300 uczestników gośćmi byli m.in. Prezes NBP, dwóch wicepremierów, czterech ministrów oraz kilku posłów i senatorów.

 • 24 kwietnia Bank otrzymał licencję dewizową, czyli upoważnienie do dokonywania wszystkich operacji dewizowych.

 • 18 czerwca zawarto umowę z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, określającą zasady dofinansowania dopłat udzielanych przez Bank zakładom pracy chronionej.

 • 21 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o pierwszej publicznej emisji akcji.

 • 12 września decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd akcje Banku zostały dopuszczone do publicznego obrotu.

 • 15 listopada zakończono emisję akcji. Złożone zamówienia przekroczyły dziesięciokrotność wyemitowanych akcji.
 • 6 listopada podpisano pierwszą umowę o organizacji emisji obligacji komunalnych - która dotyczyła miasta Tarnobrzeg. Z czasem zaczęto podpisywać podobne umowy z kolejnymi gminami i miastami. BOŚ S.A. w omawianym roku zajął trzecie miejsce w gronie banków emitujących tego rodzaju obligacje.

 • Dom Maklerski BOŚ S.A. jako pierwszy w kraju zaoferował swoje usługi za pośrednictwem internetu.

 • Ekspozytura w Białymstoku zostaje filią, a filia w Tarnowie oddziałem.

1997 - akcje BOŚ S.A. na Giełdzie • Na mocy decyzji Prezesa NBP z 30 grudnia 1996 r., BOŚ S.A. - po raz pierwszy - stał się dealerem rynku pieniężnego.

 • 21 stycznia podpisano umowę z PolCard S.A. i rozpoczęto wdrażanie krajowej karty POLCARD.

 • 15 stycznia Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuściła akcje Banku do obrotu giełdowego.
 • 3 lutego akcje BOŚ S.A. udanie zadebiutowały na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Cena debiutu wyniosła 48 zł.

 • 29 kwietnia podpisano drugą umowę z NFOŚiGW na obsługę kredytów preferencyjnych z tzw. linii kredytowych.

 • 31 lipca podpisano umowę o współpracy z Fundacją "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja dotyczącą obsługi pomocy finansowej na inwestycje w zakresie rozprowadzania gazu w wiejskich obiektach użyteczności publicznej.
 • Otwierają podwoje kolejne placówki. Powstają filie w Koninie, Łodzi i Opolu, a filia w Ostrowie Wielkopolskim uzyskuje status oddziału.

1998 - nowa siedziba Centrali, nowe formy promocji • 26 kwietnia Bank po raz pierwszy bierze udział w kiermaszu ekologicznym na Polach Mokotowskich z okazji "Dnia Ziemi". Zdobywa sympatię młodych warszawiaków.

 • 28 kwietnia zawarto umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego dotyczącą współpracy w ramach programu "Pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, przyznanej na odtworzenie i rozwój majątku produkcyjnego i obrotowego zniszczonego w wyniku powodzi z lipca 1997 r.
 • 29 kwietnia w placówkach BOŚ S.A. postawiono pierwsze bankomaty.

 • 10 lipca uroczyste otwarto nową siedzibę w budynku "Kaskada" przy Al. Jana Pawła II 12.

 • 16 listopada Bank rozpoczął współpracę z Ministerstwem Środowiska w ramach Programu Unii Europejskiej ISPA, wspomagając swoimi ekspertami proces przygotowania i oceny projektów z zakresu ochrony środowiska.

 • 9 grudnia BOŚ S.A. dołączył do grona banków posiadających rating inwestycyjny. Przyznała go agencja Fitch IBCA.

 • Powstaje III Oddział w Warszawie oraz filie w Elblągu i Płocku.

1999 - bliżej powiatów i gmin • 10 lutego Komisja Papierów Wartościowych wydała zezwolenie na prowadzenie rachunków papierów wartościowych.

 • Maj - "Gazeta Finansowa" w swoim rankingu za 1998 r. przyznaje Bankowi 3 miejsce w kategorii banków uniwersalnych, a w podobnej ocenie "Gazety Bankowej" spółka zostaje umieszczona na 5 miejscu.

 • Gazeta Giełdy "Parkiet" przyznaje Bankowi 2 miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych spółek giełdowych.
 • "Magazyn Samorządowy" umieszcza Bank na 1 miejscu w gronie banków świadczących usługi gminom.

 • 10 czerwca podpisano pierwszą umowę organizacji emisji bonów komercyjnych - dla Inwestor sp. z o.o.

 • Od 30 czerwca do 12 stycznia 2000 obowiązki Prezesa Zarządu Banku pełnił Pan Piotr Wiesiołek.

 • Filie w Łodzi, Opolu oraz Białymstoku rozrastają się do oddziałów, a ekspozytury w Legnicy i Toruniu stają się filiami.
 • Powstaje również filia w Jeleniej Górze.

2000 - BOŚ S.A. - bankiem europejskim • 13 stycznia Prezesem Zarządu Banku został Pan Jarosław Chudecki.

 • 4 lutego utworzono Towarzystwo Finansowe Banku Ochrony Środowiska EPOKA sp. z o.o.

 • 2 maja podpisano umowę generalną z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym "Hestia Insurance" S.A. w sprawie
 • ubezpieczenia spłaty kredytów hipotecznych udzielanych osobom fizycznym.

 • 30 czerwca akcje Banku zostały zaliczone do indeksu Giełdy Londyńskiej FTSE All-World Index.

 • Wprowadzono pierwsza lokatę EKOPLUS. Po zakończeniu jej sprzedaży Bank przekazał z własnych środków, ponad 155 tys. zł na reintrodukcję rysia w Kampinoskim Parku Narodowym.

 • Kolejne środki na cele ekologiczne - tym razem na program ochrony sów w Roztoczańskim Parku Narodowym - pozyskiwano dzięki produktom o nazwie EKOLOKATA.

 • 21 lipca akcje Banku osiągnęły najwyższe notowania na GPW - 86 zł za 1 akcję.
 • 20 września podpisano umowy z PolCard-em dotyczące wydawania i obsługi kart Maestro wydawanych w BOŚ S.A. w ramach systemu Europay International.

 • Spółka Quantum Corporate Communication poinformowała, że nagrodę "Srebrny Sejf" za najlepszy produkt bankowy 2000 r. uzyskał BOŚ S.A za "kredyt na zakup produktów i urządzeń służących ochronie środowiska".

 • W październiku szwedzka grupa kapitałowa Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) nabyła ponad 32% akcji. W ten sposób pozyskano zagranicznego akcjonariusza branżowego, który stał się drugim obok NFOŚiGW - akcjonariuszem BOŚ S.A. co do posiadanych udziałów.
 • Powstały 2 ekspozytury w Łodzi oraz ekspozytury w Zawierciu, Słupsku, Chełmie, Krzeszowicach i w Kaliszu.

2001 - rok jubileuszowy • Wprowadzono kolejną ekolokatę - "Lokatę Jubileuszową", a pod koniec roku "Lokatę z Rybołowem". Przy założeniu lokaty Bank przeznaczał z własnych środków 0,50 zł od każdej założonej lokaty na ratowanie żyjących w wodach Bałtyku morświnów oraz żyjących w Polsce rybołowów (tylko 75 par).

 • W maju świętowano 10-ty jubileusz. Wśród zaproszonych gości oraz licznego grona naszych klientów, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych i firm, nie zabrakło Marszałka Sejmu Pana Macieja Płażyńskiego, a także Ministra Środowiska Pana Antoniego Tokarczuka i Prezesa NFOŚiGW Pana Kazimierza Kujdy.
 • 1 czerwca wprowadzono nową strukturę organizacyjną. Najwięcej zmian przeprowadzono w Centrali Banku.

 • 26 czerwca pomiędzy BOŚ S.A. a NFOŚiGW została zawarta umowa, w sprawie udzielania przez Bank, ze środków NFOŚiGW kredytów preferencyjnych na zadania związane z ochroną środowiska w ramach linii kredytowych.

 • Także w czerwcu podpisano porozumienie z World Wildlife Fund International (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody), dotyczące przystąpienia BOŚ S.A. do klubu "Biznes dla Przyrody". Do klubu należą instytucje, których działania prowadzą do zgodnego współżycia z przyrodą.
 • Uruchomiono kredyty na inwestycje związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców obejmujące tworzenie i rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej i kulturowej. Środki na udzielane kredyty pochodzą z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - CounterpFund".

 • 6 listopada został powołany na stanowisko Wiceprezesa - Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu Pan Piotr Wiesiołek, który po odwołaniu Pana Jarosława Chudeckiego pełnił do dnia 5 marca 2002 r. obowiązki Prezesa Zarządu Banku.

 • Szwedzka grupa kapitałowa SEB nabyła kolejne akcje BOŚ S.A. i w grudniu z sumą 47,04% akcji stała się największym akcjonariuszem Banku.
 • Rozpoczęły działalność ekspozytury w Nowym Sączu, Częstochowie i Inowrocławiu. Zakończyła działalność ekspozytura w Węgrowie.

2002 - nowy Zarząd, nowy Regulamin, nowa struktura • 5 marca stanowisko Prezesa Zarządu Banku obejmuje po raz drugi Pan dr Józef Kozioł.

 • W marcu wprowadzono "Lokatę z Jeżem". Również od tej lokaty Bank przeznaczy z własnych środków 0,50 zł od każdej założonej lokaty i przekaże je na program ochrony jeży prowadzony przez Wielkopolski Park Narodowy.

 • 1 lipca w trzech oddziałach: Białymstoku, Katowicach i Lublinie pilotażowo wprowadzono nową strukturę organizacyjną oddziałów.
 • Od 1 października nowa struktura organizacyjna została wdrożona i obowiązuje w całym Banku.

 • Powstały ekspozytury w Gdyni i Zielonej Górze.

2003 - więcej placówek, więcej bankomatow • 3 lutego - kolejna ekolokata. Tym razem Bank przeznaczy środki finansowe z założonych lokat na program ochrony wilka w Beskidach Zachodnich.

 • W dniu 11 marca powstał 22 Oddział BOŚ S.A. w Toruniu.
 • 1 maja - modyfikacja strukrury organizacyjnej, filie i ekspozytury przekształcono w oddziały operacyjne

 • 1 czerwca - uruchamiamy nową wersję serwisu internetowego

 • czerwiec - NOŚiGW nabywa kolejne akcje i aktualnie posiada 44,60 % akcji Banku

 • 1 lipca - Pan Erik Rydmark objął funkcję Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A.

 • lipiec - wprowadziliśmy do oferty Pakiet VIP

 • 3 listopada - wprowadzamy do oferty ósmą ekolokatę, tym razem "Lokatę z Kozicą", z której środki zostaną przekazane dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na program ochrony Kozicy
 • listopad - nasz Bank posiada już 69 placówek i 8 punktów obsługi klienta

 • 20 listopada - na MTE POLEKO 2003, BOŚ S.A. otrzymał wyróżnienie "Za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy na targach"

2004 - Bank bardziej dostępny • 17 stycznia - dr Józef Kozioł, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. odebrał z rąk premiera Leszka Millera Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu przyznaną za sukcesy gospodarcze w 2003 r.

 • 10 lutego - Pan Weine Gunther Svensson objął funkcję Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego Wiceprezesa Pana Per Erika Nilsa Thorella
 • 7 kwietnia - Bank otrzymał Certyfikat Mecenasa Ochrony Przyrody 2004

 • 15 kwietnia - Bank otrzymał wyróżnienie w konkursie Teraz Internet

 • 4 maja - Bank wprowadza do oferty nową, atrakcyjną Lokatę z Sokołem. Jest to już dziewiąta z kolejna Ekolokata.

 • 14 czerwca 2004r. w Poznaniu, Pan dr Józef Kozioł, Prezes Zarządu Banku odebrał z rąk Prezydenta RP, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego Nominację dla Banku Ochrony Środowiska S.A do Nagrody Gospodarczej Prezydenta w kategorii Instytucja Finansowa.

 • 15 czerwca - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, NOŚiGW nabywa kolejne akcje i aktualnie posiada 44,69 % akcji Banku
 • wrzesień - Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy Statut Banku

 • 12 października - Bank został uchonorowany statuetką Kazimierza Wielkiego za umiejętne dostosowanie oferty do potrzeb samorządu terytorialnego

 • październik - BOŚ S.A. oraz IBM Polska sp. z o.o.zawarły umowę, której przedmiotem jest dostarczenie, wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

 • listopad - Bank wprowadza Lokatę z Łosiem. Tym razem odpis w wysokości 0,40 zł od każdej założonej lokaty jest przeznaczony na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego

 • 22 listopada - Bank uruchomił system bankowości internetowej BOSBank24 dla klientów indywidualnych oraz mikroprzedsiębiorstw
 • 22 listopada - Bank uruchomił własne Call Center dzięki któremu klienci Banku dzwoniąc na numer 0-801-355-455 lepiej i szybciej mogą uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów

 • grudzień - nasz Bank posiada juz 96 placówek i 85 bankomatów

2005 – Zmiany w Zarządzie • 6 stycznia - BOŚ S.A. otrzymał nagrodę specjalną Złoty Europrodukt
 • 28 stycznia - 4 oddziały BOŚ S.A. zostały wyróżnione w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

 • marzec - Prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dr Józef Kozioł podpisał deklarację w sprawie przystąpienia Banku do Porozumienia Zielone Płuca Polski

 • marzec - ruszyła kolejna kampania reklamowa EKOKONTA, reklamy Banku ukazały się w internecie, prasie, radiu i telewizji

 • 15 czerwca Rada Nadzorcza Banku powołała Zarząd Banku nowej kadencji. Dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana dr Józefa Kozioła zastąpił Pan Sergiusz Najar.

 • 20 czerwca 2005 r. BOŚ S.A. uhonorowany został Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii instytucja finansowa.
 • 10 sierpnia Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Sergiusza Najara na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

 • SEB AB w dniu 12 września ogłosił publiczne wezwanie do sprzedaży akcji BOŚ S.A.

 • Od 2 listopada we wszystkich oddziałach Banku dostępna jest "Lokata z Jenotem".

 • 30 grudnia Rada Nadzorcza Banku odwołała ze składu Zarządu Banku: Pana Sergiusza Najara - Prezesa Zarządu, Pana Jerzego Pawła Markiewicza - Wiceprezesa Zarządu, Pana Wiesława Tadeusza Żółtkowskiego - Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku powołała w skład Zarządu Banku Pana Stanisława Kostrzewskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

2006 - rok jubileuszowy – 15 lat funkcjonowania Banku


 • 12 stycznia Rada Nadzorcza powołała Pana Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko Prezesa Zarządu.