Bank PKO BP: Superochrona Domów i Lokali Mieszkalnych
Warunki ochrony ubezpieczeniowej zostały specjalnie zaprojektowane dla Klientów PKO BP. Korzystając z tej oferty zyskują Państwo pewność, że posiadane ubezpieczenie zapewni Państwu należytą ochronę w sytuacji wystąpienia zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie wyróżnia się wieloma korzyściami, z których najważniejsze to:

* atrakcyjne stawki
* brak zwyżek za konstrukcję palną budynku lub prowadzenie działalności gospodarczej
* szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
* brak udziałów własnych
* minimum wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej
* ubezpieczenie według wartości nowej odtworzeniowej
* wyeliminowanie zasady proporcji - odszkodowanie nie będzie pomniejszane w przypadku niedoszacowania wartości mienia
* zniesienie zasady wyczerpywania sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
* minimum formalności - przystąpienie do ubezpieczenia w trakcie procesu udzielania kredytu/pożyczki
* nie ma konieczności wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę
* w ramach ochrony mienia ruchomego ubezpieczone jest także mienie służbowe
* w przypadku wykupienia ubezpieczenia ruchomości, ubezpieczone są również przedmioty codziennego użytku (np.: torebka, teczka, portmonetka, etui na dokumenty, dokumenty, drobna gotówka, karty płatnicze, zegarek, klucze, bilet komunikacji publicznej, telefon komórkowy, okulary, papierośnica, zapalniczka, podręczne kosmetyki, parasol) od rabunku poza miejscem zamieszkania
* bezpłatne usługi Assistance Dom
Dla kogo?
Z ubezpieczenia może skorzystać kredytobiorca przystępujący do jednego z poniższych kredytów lub pożyczek hipotecznych:

* Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny
* Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT biznes
* Pożyczka hipoteczna
* Kredyt konsolidacyjny
* Kredyt hipoteczny MIX
* Kredyt mieszkaniowy z dopłatami

Do ubezpieczenia może przystąpić także inna osoba fizyczna, której nieruchomość stanowi zabezpieczenie udzielonego przez Bank kredytu.

Przeznaczenie rachunku
Korzystając z ubezpieczenia można objąć ochroną:

* domy w stadium użytkowania
* domy w stadium budowy
* lokale mieszkalne w stadium użytkowania
* ruchomości domowe i stałe elementy znajdujące się w ubezpieczonej nieruchomości
* odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym (ochrona obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Zakres ubezpieczenia domów i mieszkań

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej domów i lokali mieszkalnych obejmuje szkody powstałe w następstwie: ognia, uderzenia pioruna, powodzi, śniegu, zalania, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, przepięcia, lawiny, upadku pojazdu powietrznego, uderzenia pojazdu, aktów terroryzmu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzewa lub masztu, dewastacji.

W ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów ochrona obejmuje również ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku.
W ramach ochrony mienia ruchomego ubezpieczone jest także mienie służbowe (np. przenośny sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe) oraz przedmioty codziennego użytku (np.: torebka, teczka, portmonetka, etui na dokumenty, dokumenty, drobna gotówka, karty płatnicze, zegarek, klucze, bilet komunikacji publicznej, telefon komórkowy, okulary, papierośnica, zapalniczka, podręczne kosmetyki, parasol) od rabunku poza miejscem zamieszkania.

Do ubezpieczenia nieruchomości w stadium użytkowania dołączane są bezpłatne usługi Assistance Dom obejmujące:

* pomoc medyczną, np. zorganizowanie i pokrycie kosztów
* udzielenia przez lekarza pierwszej porady telefonicznej
* wizyty lekarza lub pielęgniarki u ubezpieczonego
* transportu medycznego ubezpieczonego z jego domu do najbliższego szpitala danej specjalności i z powrotem
* pomoc w przypadku hospitalizacji, np. zorganizowanie i pokrycie kosztów:
a) transportu medycznego ze szpitala do domu
b) wizyty pielęgniarki
c) opieki nad psami i kotami znajdującymi się w domu
d) dostarczenia ubezpieczonemu artykułów żywnościowych i higienicznych oraz leków
e) przewozu dzieci lub osób niesamodzielnych do osoby wyznaczonej
* usługi domowe - w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, wskutek którego dom lub mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania, ubezpieczony może skorzystać z usług:
a) zorganizowania i pokrycia kosztów transportu oraz pobytu w hotelu wraz z osobami bliskimi przez okres 3 dni
b) zorganizowania transportu ubezpieczonego wraz z osobami bliskimi do wskazanego miejsca na terenie Polski
c) zorganizowania i pokrycia kosztów dozoru mienia

W przypadku, gdy wskutek wystąpienia ryzyk takich jak ogień, huragan, powódź, kradzież z włamaniem, dewastacja i innych, miejsce ubezpieczenia zostało uszkodzone, Assistance Dom obejmuje usługi zorganizowania i pokrycia kosztów dojazdu do domu oraz robocizny m.in. następujących specjalistów: ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza, dekarza.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Klient korzystający z ubezpieczenia domów i lokali mieszkalnych może wykupić również ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. W ramach tego ubezpieczenia ochroną obejmowane są osoby fizyczne wraz z małżonkiem, dziećmi i gospodynią domową.

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody powstałe z tytułu:

* posiadania i użytkowania mieszkania, domu lub garaży dla własnego użytku (włącznie ze szkodami wodociągowymi)
* wykonywania czynności życia codziennego
* uprawiania sportu, z wyłączeniem sportu wyczynowego
* posiadania zwierząt domowych lub egzotycznych
* używania rowerów, wózków inwalidzkich
* używania sprzętu pływającego dla własnych potrzeb
* posiadania pasiek do 5 uli
* opieki na niepełnoletnimi dziećmi
* a także szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego

Ochrona obowiązuje na terenie całej Polski. Szczegóły dotyczącego ubezpieczenia zawarte są Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Minimalna wpłata
Dom w budowie lub użytkowaniu, lokal mieszkalny w użytkowaniu

Składka ubezpieczeniowa zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości domu lub mieszkania i nie powinna być niższa niż wartość zaciągniętego kredytu lub pożyczki hipotecznej. Składka ubezpieczeniowa jest płatna rocznie.

Stawka ubezpieczeniowa wynosi 0,08%, co oznacza, że w za ochronę ubezpieczeniową domu lub mieszkania o wartości 200 000 zł klient zapłaci 160 zł rocznie.

Ponadto Klient może ubezpieczyć ruchomości domowe i stałe elementy Suma ubezpieczenia jest stała i wynosi 50 000 zł. Składka za roczny okres ubezpieczenia wynosi 495 zł.

OC w życiu prywatnym

Suma ubezpieczenia jest stała i wynosi 100 000 zł. Składka za roczny okres ubezpieczenia wynosi 110 zł.
W trakcie trwania ubezpieczenia istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia.

Informacje dodatkowe
Ubezpieczyciel - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Aby skorzystać z ubezpieczenia nie są wymagane oględziny mieszkania. Przy przystępowaniu do ubezpieczenia nie jest konieczne przedstawianie spisu ruchomości domowych obejmowanych ochroną.

Do ubezpieczenia nieruchomości w stadium użytkowania dołączone jest bezpłatnie ubezpieczenie Assistance Dom.

Zgłoszenia szkody dokonuje się pod numerami: 0 801 798 798 lub (22) 566 57 98

Do obsługi ubezpieczenia Assistance Dom udostępniona jest linia Centrum Alarmowego PZU SA z numerami telefonów 0 801 102 102 i (22) 2 102 102.

Zawarcie umowy

* Wykupienie ubezpieczenia polega na wypełnieniu deklaracji przystąpienia oraz opłaceniu składki za roczny okres ubezpieczenia. Jako potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia klient otrzymuje jeden egzemplarz deklaracji.
* Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po przystąpieniu do umowy ubezpieczenia.Tags: