BGŻ SA
Dane podstawowe

Skrót: BGŻ
Nazwa: Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Adres: ul. M.Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska
Opis: BGŻ SA powstał w 1975 roku w wyniku połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i państwowego Banku Rolnego. W 1994r. BGŻ został przekształcony w spółkę akcyjną przez Ministra Finansów, w uzgodnieniu z Prezesem NBP. W tym samym roku nastąpiło również zawarcie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dopłat do kredytów udzielanych ze środków banku na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi lub regionalnymi zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 203
Numer centrali: 20300003
Kod SWIFT banku: GOPZPLPW
Prezes: Jacek Bartkiewicz
Rok utworzenia: 1975
Liczba placówek: 256
Liczba bankomatów: 341
Akcjonariat: Skarb Państwa - 43,51%,
Rabobank International Holding B.V. - 35,3%,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - 15%,
Inne osoby prawne i fizyczne - 6,19%
Kapitał własny (w tys. zł): grudzień 2005 - 1 318,9 mln zł
Wynik finansowy netto (w tys. zł): 2005 - 85,1 mln zł
Współczynnik wypłacalności: 2005 - 14,82%
Charakterystyka: BGŻ SA jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, specjalizującym się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Bank dysponuje siecią 256 oddziałów oraz 22 kas zewnętrznych. Udostępnia bezporowizyjnie (dzięki porozumieniu z BPS, MR Bankiem i Kredyt Bankiem) ponad 1291 bankomatów w całym kraju. Klienci mają do dyspozycji również system bankowości elektronicznej e-Integrum, usługę telefoniczną TeleIntegrum oraz Home Banking.

Kontakt

Email: info@bgz.pl
Fax: (022) 860 50 00
Infolinia: 0 801 123 456
Telefon: (022) 860 40 00
WWW: www.bgz.pl

Wstęp

http://www.bgz.pl/_images/logo.gif

BGŻ jest bankiem komercyjnym, od lat zajmującym miejsce w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce.

Celem banku jest utrzymanie wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym i uzyskanie statusu lokalnego partnera pierwszego wyboru klientów indywidualnych, przedsiębiorców i firm. Jest to kluczowe założenie nowej strategii rozwoju BGŻ S.A. przyjętej na lata 2005-2008.

Największy udział w BGŻ S.A. posiada Skarb Państwa - 43,50%.

http://www.bgz.pl/_itemserver/grafiki/StrAkcjPL.jpg

BGŻ dysponuje szeroką siecią 252 oddziałów, 22 kas zewnętrznych. Dzięki porozumieniu o wzajemnym bezprowizyjnym udostępnianiu sieci bankomatów (z BPS, MR Bankiem i Kredyt Bankiem) Klienci banku mogą dziś korzystać z sieci ponad 1400 bankomatów na terenie całego kraju.

Klienci BGŻ mają do dyspozycji alternatywne do tradycyjnej sieci placówek kanały dostępu do usług bankowych, tj. system bankowości elektronicznej e-Integrum, usługę telefoniczną TeleIntegrum oraz Home Banking. Centralny System Informatyczny daje możliwość korzystania z usług banku z dowolnego miejsca w kraju i za granicą 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Historia

1975

Połączono Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i państwowy Bank Rolny, w wyniku czego powstał państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank Gospodarki Żywnościowej przejął po CZSOP funkcję centralnego związku spółdzielczego i lustracyjnego, a po Banku Rolnym funkcję centrali organizacyjnej i finansowej wobec banków spółdzielczych. Udziałowcami BGŻ były 1663 zrzeszone banki spółdzielcze, do których należało 46 proc. udziałów oraz Skarb Państwa - 54 proc. udziałów.

1990

Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni BGŻ utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego. Od tego czasu stosunki między BGŻ i bankami spółdzielczymi regulowane były umowami cywilno-prawnymi o współpracy w oparciu o przepisy Prawa bankowego. Spośród działających wówczas 1663 banków spółdzielczych, 1276 podpisało umowy o współpracy z BGŻ. Pozostałe BS zgrupowały się w trzech innych nowo utworzonych bankach zrzeszających.

1992

NBP zobligował banki spółdzielcze nie spełniające ogólnie obowiązujących wymogów stawianych samodzielnym bankom, do zrzeszania się zgodnie z prawem bankowym w jednym spośród czterech banków zrzeszających: Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (1268 BS); Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu (114 BS); Banku Unii Gospodarczej S.A w Warszawie (82 BS) i Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu (187 BS).

Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna otrzymało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na działalność w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

1994

Bank Gospodarki Żywnościowej przekształcony został w spółkę akcyjną. Minister Finansów, w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, nadał statut BGŻ S.A. oraz powołał pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą.

BGŻ rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podpisano umowę
w sprawie warunków i trybu przyznawania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych ze środków banku na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi lub regionalnymi.

Biuro Maklerskie BGŻ S.A. jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

1995

BGŻ S.A. podjął współpracę z brytyjskim Funduszem Know How (KHF) realizującym program pomocy technicznej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Celem Funduszu jest wspieranie państw budujących system demokratyczny i gospodarkę rynkową.

Wśród pilotowanych przez KHF przedsięwzięć znalazła się praca na rzecz BGŻ S.A. poprzez udział Funduszu w formułowaniu zaleceń dotyczących restrukturyzacji banku oraz obsługi finansowej sektora rolnego.

1996

BGŻ S.A. udostępnił klientom oddziałów Banku usługi z zakresu bankowości elektronicznej typu HOME BANKING.

BGŻ S.A. uzyskał członkostwo dwóch międzynarodowych systemów kartowych Europay Int. (karty EUROCARD/MasterCard) oraz VISA Int, co stworzyło możliwość wdrożenia kart międzynarodowych Business i Classic oraz uruchomienia karty płatniczej POLCARD.

1997

Powstało przedstawicielstwo BGŻ S.A. w Moskwie, stwarzając możliwość obsługi bankowej klientów banków Zrzeszenia Krajowego Banków Spółdzielczych na rynkach wschodnich.

1998

BGŻ S.A. uzyskał członkostwo Instytutu Finansów Międzynarodowych /IIF/. Instytut zrzesza ponad 280 największych na świecie banków komercyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy powierniczych. BGŻ S.A. jest szóstym polskim bankiem zrzeszonym w tej organizacji.

1998

W dorocznym rankingu brytyjskiego miesięcznika \"The Banker\" BGŻ S.A zajął 443. miejsce wśród 1000 największych banków świata.

1999

American Express Bank po raz pierwszy wyróżnił BGŻ S.A. Certyfikatem Jakości, przyznawanym za doskonałą jakość przekazów zagranicznych realizowanych na zlecenie klientów. Mający dobrą renomę w świecie American Express Bank współpracuje z BGŻ S.A. w zakresie rozliczania transakcji obsługi handlu zagranicznego na terenie USA i strefy euro.

2000

Oddziały BGŻ S.A. zaczęły wydawać swoim klientom karty INTEGRUM MAESTRO.

Otwarto pierwszą placówkę nowej sieci detalicznej INTEGRUM BGŻ S.A. w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 30.

Uruchomiono TeleIntegrum, usługę telefoniczną umożliwiającą sprawdzenie stanu konta, odtworzenie ostatnich operacji, założenie lokaty terminowej ze środków zgromadzonych na koncie, zrealizowanie transakcji stałych zleceń i przelewów płatniczych, złożenie reklamacji i zastrzeżenie czeków. Wystarczy z dowolnego miejsca zadzwonić pod numer 0 801 33 66 99.

Oferta BGŻ wzbogaciła się o nowy produkt - konto INTEGRUM Maax przeznaczone dla młodzieży w wieku 13-18 lat wraz z kartą INTEGRUM Maestro dla młodzieży.

Na giełdzie w Luksemburgu rozpoczął się obrót eurobligacjami BGŻ. Wartość emisji wyniosła 125 mln euro.

2001

BGŻ S.A. wprowadził do oferty nowy produkt - pakiet INTEGRUM Firma, przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw.

BGŻ S.A. wzbogacił swoją ofertę o możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej -
e-INTEGRUM. Z końcem 2001 r. na terenie Warszawy, Poznania, Krakowa i Trójmiasta funkcjonują już 44 placówki INTEGRUM.

W 2001 r. BGŻ wypracował zysk brutto w wysokości 148,6 mln zł, co dało mu 6. miejsce w polskim sektorze bankowym. Pod względem aktywności rynkowej mierzonej sumą bilansową netto BGŻ zajął 10. miejsce, a 8. miejsce w zakresie zgromadzonych depozytów.

2002

Przyjęto nową strategię rozwoju BGŻ jako uniwersalnego banku komercyjnego. Uchwalono skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji imiennych serii \"D\" - wyłączając prawo poboru dla pozostałych akcjonariuszy.

BGŻ otrzymał od American Express Bank - po raz szósty z rzędu i po raz drugi w tym samym roku - Certyfikat Jakości za bezbłędną realizację przekazów zagranicznych. i wysoką jakość rozliczeń czekowych. Certyfikat, przyznawany instytucjom finansowym w okresach półrocznych potwierdza bardzo wysoki wskaźnik jakości realizowanych rozliczeń czeków i przekazów (97 proc.).

2003

BGŻ S.A. po raz siódmy z rzędu, otrzymał od American Express Bank (AEB) Certyfikat Jakości za bezbłędną realizację przekazów zagranicznych.

Podczas NWZA BGŻ S.A. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. Nowym Przewodniczącym RN BGŻ S.A. został Ireneusz Sitarski.

NWZA BGŻ S.A. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję od 8 mln do 10,6 mln akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. Rada Nadzorcza Banku ustali cenę emisyjną jednej akcji. Jej wartość zawierać się winna w przedziale między 43 zł a 63 zł. Akcje serii E Zarząd BGŻ S.A. zaoferuje krajowym i zagranicznym instytucjom finansowym oraz innym krajowym osobom prawnym z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

BGŻ S.A. podpisał z ComputerLand S.A. umowę na realizację i wdrożenie systemu informacji zarządczej – Management Information System (MIS). System zostanie wdrożony do połowy 2004 r.

BGŻ S.A. wprowadził obsługę internetową rachunków prowadzonych przez przedsiębiorstwa. System bankowości elektronicznej e-INTEGRUM Firma umożliwia klientom instytucjonalnym bezpieczny i wygodny dostęp do rachunków firmowych za pośrednictwem internetu.
Zarząd BGŻ S.A. podjął decyzję o wyborze RCF Polska Sp. z o.o. (podwykonawca prawny kancelaria Prawna Baker & McKenzie Polska) na doradcę w procesie dokapitalizowania Banku.

2004

NWZA BGŻ S.A. dokonało zmiany w statucie BGŻ S.A., polegającej na rezygnacji z uprawnienia Ministra Skarbu Państwa w zakresie wyboru członków Zarządu banku i przekazaniu tej kompetencji Radzie Nadzorczej BGŻ S.A. zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek Handlowych.

ZWZA zatwierdziło w dniu 28 maja 2004 r. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności banku w 2003 r. Akcjonariusze udzielili absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej i Zarządu BGŻ S.A. WZA przeznaczyło w całości zysk netto za 2003 r. w wysokości 16,8 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego banku.

20 czerwca 2004 r. BGŻ S.A. wdrożył Centralny System Informatyczny Eurobank On-line. Proces wdrażania systemu trwał 15 miesięcy i objął ponad 300 placówek banku.

Zarząd BGŻ S.A. sukcesem zakończył starania podejmowane przez okres ostatnich dwóch lat o podwyższenie kapitału banku. Działając na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z 28 maja 2004 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego banku w drodze emisji akcji imiennych serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w dniu 9 września tego roku Zarząd banku zawarł przedwstępną umowę subskrypcji akcji z następującymi podmiotami:
· Rabobank International Holding B.V., podmiot zależny Rabobank Nederland, który obejmie 47,84% akcji nowej emisji, reprezentujących 13,76% podwyższonego kapitału zakładowego;
· Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który obejmie 52,16% akcji nowej emisji, reprezentujących 15,00% podwyższonego kapitału zakładowego.
Planowany termin zamknięcia transakcji określono na listopad 2004 r.

9 września 2004 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku, które dokonało zmian w Statucie Banku w celu dostosowania go do nowej struktury właścicielskiej banku, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej pozycji Skarbu Państwa w organach statutowych spółki. Ustanowienie w Statucie Banku zapisów chroniących pozycję Skarbu Państwa jest wyrazem realizacji postanowień “Zarysu strategii wobec banków z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa na tle sektora bankowego w Polsce” przyjętego przez rząd 4 czerwca 2002 r.
W myśl nowych regulacji, Rada Nadzorcza BGŻ S.A. będzie składać się z 9 członków, przy czym 3 członków zostanie powołanych jako Niezależni Kandydaci, którzy muszą mieć obywatelstwo polskie, dysponować odpowiednią wiedzą w dziedzinie bankowości i finansów w Polsce oraz nie posiadać powiązań ze Skarbem Państwa, Rabobankiem i EBOR.

W dniu 10 września 2004 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała o podtrzymaniu ratingu wsparcia (support rating) dla BGŻ S.A. na poziomie 2. Według 5 - stopniowej skali ocen agencji, począwszy od poziomu 1 do 5, oceniane jest od największego do najmniejszego prawdopodobieństwo otrzymania przez bank pomocy od nowych akcjonariuszy, tj. Rabobank International Holding B.V. i EBOR w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba. Przedwstępną umowę subskrypcji akcji imiennych serii E Zarząd BGŻ S.A. podpisał z wymienionymi podmiotami 9 września 2004 r. Agencja zastrzegła także, że sfinalizowanie transakcji, w tym szczegóły dotyczące działań nowych inwestorów mogą sprawić, że rating wsparcia dla BGŻ S.A. zostanie poddany ponownej analizie.

22 października agencja ratingowa Moody\'s podwyższyła perspektywę ratingu dla BGŻ S.A. na pozytywną. Podstawą dla podwyższenia oceny jest perspektywa pozyskania przez BGŻ S.A. inwestorów o silnej pozycji finansowej i pierwszorzędnych ocenach ratingowych.
19 listopada Komisja Nadzoru Bankowego zezwoliła na wykonywanie przez Rabobank International Holding B.V. prawa z ponad 33 proc. głosów (lecz nie więcej niż 50 proc.) i EBOR z ponad 10 proc. głosów (lecz nie więcej niż 20 proc.) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BGŻ S.A.

2 grudnia sąd zarejestrował podwyższenie do 37 mln zł kapitału zakładowego BGŻ S.A. poprzez emisję 10,6 mln akcji imiennych serii E. Emisję objął Rabobank International Holding B.V. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

6 grudnia dokonano wpisu nowych akcjonariuszy do Księgi Akcyjnej BGŻ S.A. zgodnie z którym Rabobank International Holding B.V. objął 47,84 proc. akcji nowej emisji, reprezentujących 13,76 proc. podwyższonego kapitału zakładowego, a EBOR 52,16 proc. akcji, stanowiących 15,0 proc. kapitału.

W wyniku grudniowej sprzedaży części akcji należących do banków spółdzielczych udział Rabobank International Holding B.V. w akcjonariacie BGŻ S.A. wzrósł do 35,30%

2005

10 stycznia tego roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGŻ S.A. zatwierdziło nowy skład Rady Nadzorczej Banku. Przewodniczącą RN BGŻ S.A. została Agata Rowińska. Jednocześnie RN BGŻ S.A. powołała na stanowisko pierwszego wiceprezesa Zarządu Roberta Jana van Zadelhoff. Z tym samym dniem rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu złożył Jacek Ratajczyk. Z końcem 2004 r. rezygnację ze stanowiska wiceprezesa Zarządu BGŻ S.A. złożył również Henryk Antosiak.

BGŻ S.A. zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową na Najlepszy Projekt Informatyczny 2004. Produktem uhonorowanym wyróżnieniem jest Centralny System Informatyczny Eurobank On-line.
W tegorocznej, trzeciej edycji konkursu, wzięło udział 26 firm. BGŻ S.A., prócz kategorii, w której otrzymał wyróżnienie, jako jedyny Bank startował jeszcze w trzech innych: Projekt back office, Projekt bankowości elektronicznej e-finansów oraz Bankowy Lider Informatyki.

W czerwcu BGŻ S.A. ogłosił nową strategię.

Rozwój oparty na trzech wartościach: przejrzystości, uczciwości i zaangażowaniu, więcej samodzielności i odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, rozbudowa sieci placówek w powiatach, wykorzystanie potencjału i wiedzy inwestora strategicznego w tworzeniu oferty to główne kierunki działania BGŻ. Bank przyjął kluczowe założenia nowej strategii, w ramach której zamierza rosnąć dwukrotnie szybciej niż rynek.

Zaakceptowana przez wszystkie organy spółki strategia przewiduje utrzymanie wiodącej pozycji banku w sektorze rolno-spożywczym. „Chcemy być lokalnym partnerem naszych klientów – bankiem pierwszego wyboru przedsiębiorców i firm oraz klientów indywidualnych” – wyjaśnia nową wizję BGŻ prezes Zarządu Jacek Bartkiewicz.

Przyjęta strategia zakłada uzyskanie do 2008 r. wzrostu udziału w rynku z dzisiejszych 3,8% do 5% (mierzone przychodami z odsetek i prowizji), poprawę zwrotu z kapitału (ROE) do 15% (obecnie 0,1%), a także obniżkę wskaźnika kosztów do przychodów (CIR) do 65% (teraz 82%). Realizacja powyższych celów wymagać będzie zwiększenia do roku 2008 poziomu kredytów i depozytów średnio o ok. 15%. Oznacza to, przy zakładanym wzroście sektora o 7% rocznie, że bank będzie rozwijał się dwukrotnie szybciej niż rynek.

Wizja działania banku oparta jest na trzech wartościach, którymi są: przejrzystość, uczciwość i zaangażowanie. „Dynamiczny rozwój BGŻ to stałe nawiązywanie do każdej z nich na wszystkich obszarach działania: formułowania przejrzystej oferty, stosowania uczciwych warunków umów i rzetelnej obsługi oraz zaangażowanie w sprawy klienta, a także wspieranie rozwoju lokalnych społeczności” – dodaje prezes Bartkiewicz.

Wartości te będą również określać strukturę organizacyjną i styl zarządzania oparty na silnej roli i przedsiębiorczości pracowników. Docelowo, decyzje sprzedażowe podejmowane będą w sposób zdecentralizowany, blisko klienta. Takie podejście, oparte na lepszym zrozumieniu lokalnych potrzeb i ryzyka, utrzymywaniu długoterminowych relacji z klientami i angażowaniu się w życie lokalnych społeczności zapewni szybką reakcję na oczekiwania klienta, a w efekcie – umożliwi osiągnięcie unikalnej pozycji rynkowej.

BGŻ zakłada rozwój własnej sieci w miejscowościach między 25 a 150 tysięcy mieszkańców. Szczegółowy plan przewiduje zwiększenie na tych terenach liczby oddziałów o co najmniej 50 do 2008 r. W pozostałych ośrodkach bank będzie korzystał z partnerów, pośredników oraz elektronicznych kanałów dystrybucji. Bank nie wyklucza rozwinięcia współpracy z bankami spółdzielczymi, na wzajemnie korzystnych warunkach.

Strategia BGŻ oparta jest w stopniu większym niż dotychczas na aktywnym zaangażowaniu inwestora strategicznego – Rabobanku. Ten największy bank w Holandii oraz jednocześnie największy europejski bank internetowy ma znaczącą wiedzę i doświadczenie zgodne z obszarem działań i zainteresowań BGŻ. Wsparcie Rabobank będzie dotyczyło zarówno konstrukcji oferty produktowej, jak i usprawnień procesów zarządzania w spółce.

Nowa strategia BGŻ dzieli klientów na trzy segmenty: detaliczny, rolno-spożywczy oraz korporacyjny i w ramach każdego określa precyzyjną politykę wobec poszczególnych grup.

W segmencie detalicznym BGŻ będzie dążył do uzyskania silnej pozycji w grupie klientów indywidualnych o średnich dochodach oraz mikrofirm. W mniejszych ośrodkach nastawia się na budowę relacji z klientem, a w aglomeracjach na sprzedaż konkurencyjnych produktów. Sektor rolno-spożywczy stanowi obecnie zdecydowaną większość portfela klientów korporacyjnych i wokół niego wciąż będzie się koncentrować działalność banku. BGŻ chce obsługiwać znaczny wolumen środków finansowych, które w najbliższym czasie napłyną do polskich rolników i agrobiznesu. Z kolei w segmencie korporacyjnym BGŻ skupi się na wzmocnieniu swej pozycji wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

W celu wdrożenia strategii bank podejmie realizację wewnętrznych projektów,
m.in. w obszarze systemu motywacyjnego, wsparcia sprzedaży, optymalizacji funkcji sprzedażowych i zaplecza dla bankowości korporacyjnej i detalicznej, a także wzmocnienia identyfikacji wizualnej oddziałów.

Bank Gospodarki Żywnościowej powstał w 1975 r. Jest bankiem komercyjnym, od lat zajmującym miejsce w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Klientami BGŻ S.A. są duże firmy, jak też małe i średnie przedsiębiorstwa, a także ponad milion klientów indywidualnych. Bank specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. BGŻ S.A. aktywnie włączył się w realizację programów strukturalnych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, służąc klientom wyspecjalizowanymi produktami oraz fachowym doradztwem.
Bank ma ponad 260 placówek na terenie całego kraju. Dzięki porozumieniom o wzajemnym bezprowizyjnym udostępnianiu sieci bankomatów (z BPS, MR Bankiem, KBS i Kredyt Bankiem) klienci BGŻ S.A. mogą dziś korzystać z ok. 1200 bankomatów. Do ich dyspozycji są również formy dostępu do usług oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych – system bankowości elektronicznej e-Integrum, usługa telefoniczna TeleIntegrum oraz Home Banking. Klienci dzięki Centralnemu Systemowi Informatycznemu mają możliwość korzystania z usług banku z dowolnego miejsca w kraju i zagranicą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Od 1997 r. BGŻ S.A., jako jedyny polski bank, ma swoje przedstawicielstwo w Moskwie. Od 10 lat działa Biuro Maklerskie banku, które jako pierwsze w Polsce uzyskało zgodę na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.
W styczniu 2005 r. międzynarodowa agencja ratingowa Moodys Investors Service podwyższyła rating BGŻ S.A. dla depozytów długoterminowych z Baa 1 do A2 oraz dla depozytów krótkoterminowych z P-2 do P-1. Tym samym główny rating banku, tj. dla depozytów długoterminowych, osiągnął najwyższy poziom dostępny dla podmiotu z siedzibą w Polsce. Podwyżka ratingu związana jest z objęciem nowej emisji akcji przez Rabobank (dysponujący ocenami Aaa/P-1/A) i EBOR (dysponujący ocenami Aaa/P-1) oraz nabyciem przez Rabobank akcji BGŻ S.A. od banków zrzeszających i spółdzielczych.

Rabobank International Holding B.V. wchodzi w skład Grupy Rabobank – 16. pod względem wielkości instytucji finansowej na świecie, mającej ponad 100 oddziałów w 40 krajach. Legitymuje się najwyższym na świecie ratingiem bezpieczeństwa i wiarygodności, tj. potrójnym A. Wartość aktywów Rabobank Int. wynosi 475 mld EUR, natomiast zysk netto za 2004 r. to 1,5 mld EUR.
Grupa Rabobank, jako nowoczesna struktura spółdzielcza, zrzesza 1,5 miliona członków. Jest największą instytucją świadczącą usługi finansowe w Holandii. Głównym celem działalności jest tworzenie i powiększanie wartości dla klientów. Grupa Rabobank z ponad 9 mln klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, zajmuje czołową pozycję na rynku holenderskim we wszystkich obszarach usług finansowych. Jest największym kredytodawcą hipotecznym w Holandii, a oddział bankowości internetowej jest największy w Europie. Rabobank, podobnie jak BGŻ S.A., specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa i sektora przetwórstwa rolno – spożywczego.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju działa od 1991 r. Jego zadaniem jest wspieranie wolnorynkowych i demokratycznych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Środkowej Azji. EBOR odegrał ważną rolę w procesie transformacji polskiej gospodarki oraz jej dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bank angażował się w projekty restrukturyzacji i modernizacji m.in. sektora rolnego, hutniczego, kolejowego, infrastruktury i ochrony środowiska. W sektorze finansowym EBOR pełnił wielokrotnie rolę inwestora finansowego, wspierając rząd polski w procesie modernizacji i prywatyzacji banków.