BRE Bank SA - Bank Rozwoju Eksportu

Dane podstawowe

Skrót: BRE
Nazwa: BRE BANK SA
Adres: ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 114
Numer centrali: 11400000
Kod SWIFT banku: BREXPLPW
Prezes: Sławomir Lachowski
Rok utworzenia: 1986
Liczba placówek: 23
Akcjonariat: Commerzbank AG – 72,16%, pozostali – 27,84%
Strategiczny akcjonariusz: Commerzbank AG (Niemcy)
Status: Spółka akcyjna, od 1992 r. notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Suma bilansowa (w tys. zł): 2002 - 26 318,1 mnl PLN
I kwartał 2003 - 28 880,6 mln PLN
Kapitał własny (w tys. zł): 114.852.500 zł , 28.713.125 akcji o wartości nominalnej 4 zł każda,
Aktywa (w tys. zł): 2003.12.31 - 30.583.154 PLN
Wynik finansowy netto (w tys. zł): 2003.12.31 - Zysk (strata) netto 5.504 tys.zł
Współczynnik wypłacalności: 2003.12.31 - 8,51 %
Charakterystyka: BRE Bank specjalizuje się w kompleksowej obsłudze korporacji, grup kapitałowych, dużych firm, instytucji i jednostek samorządowych. Dzięki bliskiej współpracy ze spółkami Grupy BRE Banku, zapewnia dostęp do szerokiej oferty usług finansowych. Specjalizuje się w obsłudze transakcji zawiązanych z handlem zagranicznym. Za pośrednictwem MultiBanku i mBanku jest także obecny na rynku usług dla klientów indywidualnych. Grupę BRE Banku tworzy kilkanaście wyspecjalizowanych spółek, bezpośrednio lub pośrednio zależnych od BRE Banku: 1. BRE Bank SA – jednostka dominująca 2. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. (DI BRE Banku) – jednostka zależna 3. BRE Leasing Sp. z o.o. – jednostka zależna 4. BRE Corporate Finance SA (BCF) – jednostka zależna 5. RHEINHYP – BRE Bank Hipoteczny SA (RHB) – jednostka zależna 6. PTE Skarbiec-Emerytura SA –jednostka zależna 7. BRE International Finance BV – jednostka zależna 8. BRE Finance France S.A. – jednostka zależna 9. Skarbiec Asset Management Holding S.A. (SAMH) – jednostka zależna 10. Polfactor SA – jednostka zależna 11. Intermarket Bank AG – jednostka zależna 12. Transfinance a.s. – jednostka zależna 13. Magyar Factor Rt.– jednostka zależna 14. Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o. o – jednostka zależna 15. Tele-Tech Investment Sp. z o.o. – jednostka stowarzyszona 16. TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. - jednostka stowarzyszona

Kontakt

Email: info@brebank.com.pl
Fax: (022) 829 00 33
Telefon: (022) 829 00 00
WWW: www.brebank.com.pl

Wstęp

http://brebank.pl/images/BreKorpo2/Portal/BinaryPL/10748/BRE_Bank_logo_10748.gif

BRE Bank zaliczany jest do grona najważniejszych instytucji finansowych w Polsce pod względem posiadanego kapitału, rozmiarów działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz wysokiego poziomu technologii bankowej.

BRE Bank specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Wraz z kilkunastoma spółkami strategicznymi tworzy Grupę BRE Banku zapewniającą kompleksową i nowoczesną ofertę usług finansowych.

Dostarczając usług finansowych najwyższej jakości i intensywnie rozwijając ofertę przeznaczoną dla Klientów korporacyjnych BRE Bank utrzymuje wysoki udział w obsłudze dużych korporacji i instytucji. Bogata oferta, m.in. w zakresie rozliczeń, zarządzania płynnością, bankowości elektronicznej i dostępu do źródeł finansowania, pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. BRE Bank jest też cenionym specjalistą w obsłudze transakcji związanych z eksportem i handlem zagranicznym.

Za pośrednictwem MultiBanku oraz mBanku – niekwestionowanego lidera internetowej bankowości detalicznej – BRE Bank jest obecny także na rynku nowoczesnych usług bankowych dla Klientów indywidualnych.

BRE Bank wielokrotnie był nagrodzony tytułem "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", m.in. w 2000, 2004 i 2005 roku. Ponadto aż czterokrotnie w swej historii był uznany za "Najlepszy Bank w Polsce" (ranking Gazety Bankowej). W 2001 r. jako pierwszy bank w Polsce został uhonorowany najbardziej prestiżową nagrodą branżową - Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP. Za doskonałe wykorzystywanie możliwości jakie niesie za sobą nowoczesna technologia, BRE Bank został laureatem konkursu "Lider Informatyki 2002".

Historia

Wydarzenia w 1986 r.

Zarejestrowanie Banku Rozwoju Eksportu w Sądzie Gospodarczym.

Notarialne podpisanie umowy spółki oraz Powołanie Krzysztofa Szwarca na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Rozwoju Eksportu S.A.

11 grudnia 1986 r. umowa zawiązująca spółkę pod nazwą Bank Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna została notarialnie podpisana przez przedstawicieli Ministra Handlu Zagranicznego, Ministra Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Handlowego oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Tym samym dokumentem na Prezesa Zarządu został powołany Krzysztof Szwarc. Wiceprezesem Zarządu został Stanisław Pacuk, a członkiem Zarządu – Henryk Okrzeja.

Uchwała Rady Ministrów o powołaniu Banku Rozwoju Eksportu S.A. - czerwiec 1986 rok.

W dniu 20 czerwca 1986 r. Uchwałą Nr 99 Rady Ministrów został powołany Bank Rozwoju Eksportu. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministrów Handlu Zagranicznego i Finansów posiadali 51% udziałów, z tym że Minister Handlu Zagranicznego jako założyciel Banku – 41%.

Do podstawowych zadań Banku należało gromadzenie środków złotowych i dewizowych z przeznaczeniem na kredytowanie bądź finansowanie w inny sposób przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek gospodarki uspołecznionej, mających na celu zwiększenie wpływów dewizowych lub poprawę efektywności eksportu towarów i usług.

Ponadto w zakresie działania Banku należało przyjmowanie wkładów i lokat, zaciąganie kredytów i administrowanie funduszami na zlecenie Ministra Handlu Zagranicznego oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, a także finansowanie i obsługa rozliczeniowa w obrocie złotowym i dewizowym przedsięwzięć jednostek gospodarki uspołecznionej.

Wydarzenia w 1987 r.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej w zakresie obsługi przedsiębiorstw.

W początkowej fazie działalność Banku polegała głównie na udzielaniu polskim eksporterom kredytów dewizowych, służących finansowaniu dóbr inwestycyjnych i technologii.

Rozpoczęcie organizowania pierwszych w Polsce przetargów walutowych.

Pierwszy przetarg miał miejsce 12 maja 1989. Sprzedaży i kupnie podlegały Kontrakty Przetargowe o wartości 100 USD każdy.

Wydarzenia w 1988 r.

Bank poszerza swoją ofertę.

Bank rozszerza swoją działalność, zwłaszcza w zakresie usług związanych z obsługą finansową transakcji handlu zagranicznego. Przekształca się sukcesywnie z banku o wąskiej specjalizacji w bank komercyjny, nastawiony na wszechstronną obsługę firm.

Wydarzenia w 1989 r.

BRE jako pierwszy polski bank otrzymuje linię kredytową.

IFC i Bank Światowy przyznają BRE linie kredytowe przeznaczone dla sektora prywatnego i spółdzielczego na rozwój eksportu i przemysłu spożywczego.

Podniesienie kapitału akcyjnego Banku do 1 mln PLN poprzez emisję 20 000 akcji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku do 1.000.000.000 starych złotych.

Wydarzenia w 1990 r.

Podjęcie decyzji o prywatyzacji Banku.

BRE był pierwszym polskim bankiem, który przystąpił do procesu prywatyzacji. Proces ten przyjął formę sprzedaży akcji Banku w drodze oferty publicznej przez głównych udziałowców tj.: Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski.

BRE jako pierwszy polski bank audytowany przez firmę zagraniczną Moore Stephens.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało raport z badania bilansu i rachunku wyników przygotowany przez zagraniczną firmę audytorską Moore Stephens.

Likwidacja Komisji Rewizyjnej w ramach władz Banku.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został zmieniony Statut Banku. Po raz pierwszy w Polsce została podjęta decyzja o likwidacji Komisji Rewizyjnej i zleceniu zewnętrznej niezależnej firmie audytorskiej badania bilansu i rachunku zysków i strat.

Wydarzenia w 1991 r.

Zwiększenie kapitału akcyjnego Banku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku do 40.000.000.000 starych złotych.

Powstanie Biura Maklerskiego BRE Brokers.

W maju Rada Banku podjęła decyzję o powołaniu Biura Maklerskiego “BRE Brokers”, jako jednostki wydzielonej organizacyjnie i finansowo w ramach Banku.

Utworzenie spółki BRE Services (obecnie BRE Leasing).

W maju powołano spółkę BRE Service, świadczącą usługi w zakresie leasingu i pośrednictwa handlowego.

Wydarzenia w 1992 r.

Prywatyzacja Banku, od października 1992 roku akcje Banku notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

31 lipca zakończony został proces prywatyzacji Banku. Prywatyzacja nastąpiła poprzez sprzedaż akcji Banku przez głównych jego akcjonariuszy, reprezentujących Skarb Państwa i NBP, w publicznej ofercie. Sprzedanych zostało 950 tysięcy akcji, 350 tysięcy objęli mali inwestorzy, 400 tysięcy duzi, 200 tysięcy akcji nabyli pracownicy Banku.

Wydarzenia w 1993 r.

Zwiększenie kapitału akcyjnego w drodze emisji 500 000 akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego do 500.000.000.000 starych złotych (PLN 50 mln) z wyłączeniem praw poboru niektórych dotychczasowych akcjonariuszy.

Wprowadzenie pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu informatycznego IBS-90 będącego przełomem na skalę krajową w systemie rozliczeń klientów.

W styczniu został zakończony pierwszy etap wdrażania zintegrowanego systemu bankowego IBS-90. W czerwcu Centrala i wszystkie oddziały Banku realizowały transakcje w czasie rzeczywistym w tym systemie, dzięki połączeniom on-line poprzez sieć Telbanku.

Dodatkowym ułatwieniem wynikającym z wdrożenia systemu IBS-90 jest możliwość publikowania wyników Banku następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Uruchomienie systemu bankowości elektronicznej BRESOK.

System elektronicznej obsługi klienta BRESOK umożliwia odczytywanie i przez klienta sald i obrotów na własnym rachunku. Wersja BRESOK 2 pozwala dodatkowo na przeprowadzanie określonych transakcji krajowych i zagranicznych bezpośrednio z siedziby klienta.

Wydarzenia w 1994 r.

Zawarcie umowy o strategicznym partnerstwie z Commerzbankiem AG.

1 grudnia 1994 r. Commerzbank AG, trzeci co do wielkości bank niemiecki, został strategicznym partnerem Banku Rozwoju Eksportu. Umowa zawarta pomiędzy obydwoma bankami przewidziała nabycie przez Commerzbank pakietu akcji BRE SA w granicach 20-21%.

Dodatkowo podpisana umowa o współpracy technicznej przyczyni się do zwiększenia rozmiarów działalności Banki i pozwoli na dalsze podnoszenie jego efektywności. Ponadto,współpraca z Commerzbankiem stwarza BRE SA możliwość dostępu do jego sieci operacyjnych oraz do sieci banków korespondentów na całym świecie. Dzięki zawartemu porozumieniu BRE SA będzie mogło poszerzyć ofertę i poprawić jakość świadczonych usług.

Wydarzenia w 1995 r.

Podwyższenie kapitału Banku do 58 mln złotych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku do 58 mln nowych złotych. Akcje nowej emisji zostały skierowane wyłącznie doCommerzbanku AG. W ten sposób Commerzbank AG obejmuje 21% udziałów w kapitale akcyjnym Banku.

Wydarzenia w 1996 r.

Zwiększenie udziałów Commerzbanku AG w kapitale akcyjnym do 33 proc.

Poszerzenie oferty Banku o nową gamę produktów.

Wprowadzenie do portfela usług: warrantów na skarbowe papiery wartościowe, forfaitingu, automatycznego przetwarzania rachunków opłat (APRO), umowy o przyszłą stawkę procentową (BREFRA).

Zaoferowanie usług private banking.

Nowa usługa Banku Rozwoju Eksportu została skierowana do klientów, których potrzeby wykraczają poza codzienne ramy obsługi bankowej, o wysokim i stabilnym potencjale finansowym. Private banking zapewnia możliwość zwiększenia wartości posiadanego kapitału, bieżącą i całościową kontrolę spraw finansowych oraz ich realizacje w jednym miejscu.

Wydarzenia w 1997 r.

Zwiększenie udziału partnera strategicznego Commerzbanku AG. w kapitale akcyjnym do 48,7 proc.

Zgodnie z uchwałą WZA, w drodze emisji 4,5 miliona nowych akcji, został podwyższony kapitał akcyjny Banku. Nowa emisja w całości została skierowana do objęcia przez Commerzbank AG. Decyzja ta została podyktowana dbałością o interes Banku, gdyż umożliwia dalszą intensyfikację współpracy w ramach strategicznego partnerstwa z Commerzbankiem oraz szerszy napływ bankowego know-how w celu stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez Bank.

Przejęcie wiodącej polskiej firmy doradczej Business Management & Finance (BMF), specjalizującej się w transakcjach prywatyzacyjnych.

BMF świadczy usługi doradztwa finansowego, doradztwa w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw, restrukturyzacji strategicznej przedsiębiorstw, przejęć lub fuzji firm.

Utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKARBIEC.

9 października 1997 r. rozpoczęło działalność TFI Skarbiec, które jest spółką utworzoną przez BRE Bank i Allgemaine Detsche Investment-Gesellschaft mbH. W ramach TFI zostały uruchomione trzy fundusze zróżnicowane pod względem typu ryzyka inwestycyjnego: Fundusz Powierniczy Akcji – Skarbiec Akcja, Fundusz Powierniczy Rynku Pieniężnego – Skarbiec Kasa oraz Fundusz Powierniczy Zrównoważony – Skarbiec Waga. Na koniec roku TFI Skarbiec zarządzał aktywami o łącznej wartości 17 mln złotych.

Wydarzenia w 1998 r.

Przejęcie i fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju S.A.

5 maja 1998 roku Zarząd BRE Banku podjął decyzję o połączeniu działalności BRE Banku i Polskiego Banku Rozwoju S.A., a 22 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy obu banków podjęły odpowiednie uchwały. Fuzja ta była przykładem wysokiej sprawności organizacyjnej – pełne połączenie nastąpiło w ciągu 86 dni.

Było to pierwsze w historii polskiego rynku kapitałowego przejęcie dokonane w drodze publicznego wezwania do sprzedaży. Cele fuzji zostały osiągnięte: zwiększył się zysk i rozmiary działalności BRE Banku, w tym udział w rynku bankowości komercyjnej i inwestycyjnej. Osiągnięto również korzyści synergiczne, wynikające między innymi z obniżenia kosztów ogólnych i kosztów systemów informatycznych, restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia.

Wspólny potencjał banków pozwolił na osiągnięcie czołowej pozycji w zakresie bankowości inwestycyjnej, zwłaszcza pod względem organizowania kredytów konsorcjalnych, emisji papierów dłużnych, underwritingu, działalności maklerskiej na rynku pierwotnym. Umocniona została pozycja w zakresie bankowości elektronicznej, instrumentów pochodnych i usług doradczych.

Powołanie Wojciecha Kostrzewy na stanowisko Prezesa BRE Banku.

Dotychczasowy Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Wojciech Kostrzewa, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Banku.

Powołanie Krzysztofa Szwarca na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku.

W maju 1998 r. na Przewodniczącego Rady Banku został wybrany Krzysztof Szwarc, dotychczasowy Prezes BRE Banku. W 1986 roku był on jednym z głównych inicjatorów założenia Banku Rozwoju Eksportu. W ciągu 12 lat sprawowania tej funkcji Krzysztof Szwarc stworzył bank liczący się na polskim i zagranicznym rynku finansowym.

Wydarzenia w 1999 r.

Otrzymanie Certyfikatu zgodności systemu jakości z normą ISO 9001 dla systemu bankowości elektronicznej BRESOK.

10 lutego 1999 niemiecka firma certyfikująca TÜV Rheinland przyznała BRE Bankowi Certyfikat Jakości ISO 9001 dla produktu “Polecenie przelewu realizowane drogą elektroniczną BRESOK”. Audyt i otrzymanie Certyfikatu poprzedzone były trwającymi ponad rok pracami, które doprowadziły do powstania Księgi Jakości obejmującej wszystkie procedury oraz regulacje związane z produktem “Polecenie przelewu realizowane drogą elektroniczną BRESOK”.

Otrzymanie licencji przez RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny.

Komisja Nadzoru Bankowego w dniu 12 marca 1999 r. podjęła uchwałę w sprawie wydania pierwszego zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego w Polsce pod nazwą RHEINHYP - BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.

Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie pełnego zakresu czynności przewidzianych i dozwolonych dla banku hipotecznego ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

2 grudnia RHEINHYP-BRE rozpoczął działalność i zamierza odgrywać wiodącą rolę na rynku finansowania nieruchomości, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym.

Rozpoczęcie działalności PTE Skarbiec-Emerytura.

Z dniem 1 marca 1999 r. Towarzystwo rozpoczęło akwizycję klientów do zarządzanego przez siebie funduszu emerytalnego Skarbiec-Emerytura. Do końca 1999 roku pozyskano 380 tys. uczestników. Pozwoliło to osiągnąć funduszowi siódme miejsce wśród 21 działających na rynku. Wartość zarządzanych przez Towarzystwo aktywów wyniosła 60,1 mln złotych.

Udział BRE Banku w kapitale akcyjnym PTE Skarbiec-Emerytura wynosi 75%, pozostałe 25% należy do STU Hestia Insurance SA.

Utworzenie na bazie Biura Maklerskiego BRE Brokers Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

W połowie roku ze struktur Banku wydzielono działalność maklerską i powołano samodzielną spółkę Dom Inwestycyjny BRE Banku, do której wniesiono aportem Biuro Maklerskie BRE Brokers.

Dom Inwestycyjny BRE Banku jest jednym z czołowych biur na rynku. W 1999 r. zajął pierwszą pozycję wśród domów maklerskich oferujących akcje na rynku pierwotnym.

Wydarzenia w 2000 r.

Uruchomienie pierwszego w Polsce całkowicie wirtualnego banku detalicznego pod nazwą mBank.

26 listopada 2000 r. BRE Bank SA rozpoczął działalność w sektorze detalicznej bankowości elektronicznej uruchamiając mBank - całkowicie wirtualną ofertę uniezależniającą Klienta od konieczności kontaktu z placówką bankową.

Uruchomienie tego nowatorskiego projektu podyktowane było stałym dążeniem BRE Banku SA do wzbogacania zakresu własnej oferty bankowej, jak również dostosowywaniem się do pojawiających się na rynku nowych trendów i technologii bankowych.

Zwiększenie udziału Commerzbanku AG w kapitale akcyjnym BRE Banku do 50 proc.

17 października 2000 r. Commerzbank AG nabył akcje BRE Banku SA, które pozwoliły na osiągnięcie 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BRE Banku SA.

Obecnie Commerzbank posiada 11.485.250 akcji BRE Banku SA, co stanowi 50% kapitału akcyjnego BRE Banku SA.

Podwyższenie kapitału Banku o 682.000 zł, w ramach realizacji prawa z opcji menedżerskich wyemitowanych zostało 170,5 tys. nowych akcji.

Zgodnie z informacją podaną przez Zarząd BRE Banku SA w dniu 15 września 2000 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego BRE Banku. Obecnie kapitał akcyjny BRE Banku SA wynosi 91.882.000 zł i dzieli się na 22.970.500 akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 złote każda.

Przejęcie Intermarket Factoring Bank AG, obecnie Intermarket Bank AG (BRE Bank jako pierwszy w Polsce nabył większościowy pakiet akcji banku z Unii Europejskiej).

7 czerwca 2000 r. w Wiedniu BRE Bank SA podpisał z grupą banków austriackich umowę nabycia przez BRE Bank SA 18.000 akcji spółki Intermarket Bank AG (wiodącej instytucji faktoringowej w Austrii). Nabyty pakiet akcji stanowi 51,43% kapitału akcyjnego spółki i uprawnia do takiej samej liczby głosów na WZA spółki.

Od początku lat 90 Intermarket Bank AG inwestował w rozwój działalności na rynkach Europy Centralnej. W Polsce Intermarket Bank AG posiada 49% udział w firmie Polfactor S.A., w której jego partnerem strategicznym jest BRE Bank SA.

BRE Bank SA będzie wspomagał rozwój działalności Intermarket Bank AG na nowo wschodzących rynkach Europy Centralnej. Natomiast udział w akcjonariacie Intermarket Banku AG wiodących austriackich instytucji finansowych zapewni spółce harmonijny rozwój na tym rynku.

Wydarzenia w 2001 r.

Powołanie Prezesa BRE Banku Wojciecha Kostrzewy do Zarządu Regionalnego Commerzbank AG.

Zarząd Commerzbanku AG powołał Wojciecha Kostrzewę na stanowisko Członka Zarządu Regionalnego Commerzbanku AG z odpowiedzialnością za operacje bankowe na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach jego kompetencji pozostawać będą m.in. filia Commerzbanku w Pradze, banki - córki Comerzbanku w formie spółek akcyjnych w Budapeszcie i Moskwie (Region Eurazji), a także Micro Enterprise Bank w Kosowie.

Uruchomienie pierwszego oddziału MultiBanku.

We wrześniu został uruchomiony pierwszy oddział MultiBanku. W swojej ofercie oferuje trzy rodzaje rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych, karty płatnicze VISA, lokaty terminowe i rentierską.

Rachunki są dostępne przez telefony stacjonarne i komórkowe oraz przez internet. Dodatkowo Klienci mogą korzystać z pomocy Centrów Usług Finansowych, które pełnią rolę doradczą.

Objęcie akcji nowej emisji i rozpoczęcie procesu przejmowania Banku Częstochowa.

Zaangażowanie BRE Banku w Bank Częstochowa jest związane z ekspansją BRE Banku na rynku bankowości detalicznej oraz z rozpoczęciem starań o dotarcie do klientów tego segmentu rynku z nowoczesną i najwyższej jakości obsługa bankową.

Zgodnie z deklaracją z grudnia 2000 r. o zamiarze zostania strategicznym akcjonariuszem Banku Częstochowa BRE Bank objął skutecznie akcje nowej emisji stanowiące 54,7% kapitału akcyjnego Banku Częstochowa. W przyszłości Bank zamierza objąć akcje nowych emisji, stanowiące docelowo powyżej 80% kapitału Banku Częstochowa.

Rozpoczęcie działalności BRE Asset Management.

Wyłącznym przedmiotem działalności firmy jest zarządzanie portfelem papierów wartościowych oraz doradztwo inwestycyjne. Zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie jest nową usługą na polskim rynku. Polega ona za lokowaniu przez Zarządzającego aktywów Klienta na rynku kapitałowym według wybranej przez niego strategii inwestycyjnej. Decyzje dotyczące wyboru papierów wartościowych, momentu i cen zakupu oraz sprzedaży, sposobu reinwestycji odsetek i zysków są podejmowane przez profesjonalny zespół analityków i doradców inwestycyjnych.

Wydarzenia w 2003 r.

Commerzbank zwiększa zaangażowanie w BRE Bank

28 października 2003, w wyniku nabycia akcji, Commerzbank AG przekroczył 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku. Następnie, w ramach wezwania na akcje BRE Banku, trwającego od 6 listopada do 5 grudnia, a rozliczonego 11 grudnia 2003 roku Commerzbank nabył 4.478.146 akcji BRE Banku, które stanowiły 19,50% kapitału zakładowego, a w ramach transakcji giełdowej w dniu 16 grudnia nabył kolejne 588.800 akcji.

Na koniec 2003 roku Commerzbank był właścicielem 16.575.754 akcji BRE Banku, które stanowią 72,16% kapitału zakładowego BRE Banku SA i uprawniają do wykonywania 16.575.754 głosów, co stanowi 72,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku.

Zgoda na zwiększenie udziałów przez Commerzbank

Komisja Nadzoru Bankowego, w dniu 11 września 2003 r, zezwoliła aby Commerzbank AG - strategiczny partner BRE Banku SA, posiadający dotąd 50% udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku SA - zwiększył udziały kapitałowe do ponad 66%, ale nie więcej niż 75%.

Emisja listów zastawnych RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego

10 kwietnia 2003 RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą na polskim rynku publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 200 mln złotych. Popyt na wyemitowane listy zastawne wyniósł ok. 340 mln zł, co oznacza nadsubskrypcję w wysokości ok. 70% kwoty emisji. Subemitentem usługowym emisji oraz menadżerem wiodącym był BRE Bank natomiast oferującym - Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Połączenie BRE Banku i Banku Częstochwa

W uchwale podjętej 29 stycznia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowano o połączeniu obu banków poprzez przeniesienie całego majątku Banku Częstochowa na BRE Bank jako bank przejmujący, w zamian za akcje własne, które BRE Bank wyda akcjonariuszom Banku Częstochowa. Od 1 marca dotychczasowi Klienci instytucjonalni Banku Częstochowa stali się w większości Klientami Oddziału BRE Banku w Częstochowie, a dotychczasowi Klienci indywidualni i mikrofirmy stały się Klientami MultiBanku.

Wydarzenia w 2004 r.

BRE Bank sprzedaje akcje RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego

28 grudnia 2004 r. BRE Bank SA zbył na rzecz spółki Atlas-Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH, z siedzibą w Niemczech, wszystkie posiadane akcje RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego. Transakcja spowodowała jedynie inne usytuowanie RHB w Grupie Commerzbanku.

Sławomir Lachowski nowym Prezesem Zarządu BRE Banku

Rada Nadzorcza BRE Banku przyjęła z dniem 2 listopada 2004 r. rezygnację Wojciecha Kostrzewy z funkcji Prezesa Zarządu BRE Banku, a jednocześnie powołała na to stanowisko dotychczasowego Wiceprezesa - Sławomira Lachowskiego.

BRE Bank staje się jedynym akcjonariuszem RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego

12 lipca 2004 r. BRE Bank nabył od EUROHYPO 50% akcji RHEINHYP–BRE Banku Hipotecznego, dzięki czemu stał się jego jedynym akcjonariuszem.

Podwyższenie kapitału zakładowego BRE Banku

30 czerwca 2004 zarejestrowano zmianę wysokości kapitału zakładowego Banku. Podwyższony kapitał wynosi 114 852 500 złotych i dzieli się na 28 713 125 akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 złote każda. Commerzbank AG, główny akcjonariusz i strategiczny partner BRE Banku posiada 20 719 692 akcje stanowiące 72,16% kapitału zakładowego.

Zmiany w Zarządzie BRE Banku

W dniu 21 kwietnia Pani Alicja Kos-Gołaszewska została odwołana przez Radę Nadzorczą BRE Banku z funkcji Członka Zarządu, jaką pełniła od stycznia 2002 roku. A z dniem 22 kwietnia funkcję Członka Zarządu objął Pan Rainer Ottenstein.

Wydarzenia w 2005 r.

Historyczne maksimum akcji BRE Banku

30 listopada kurs akcji BRE Banku ustanowił na zamknięciu notowań Giełdy Papierów Wartościowych historyczne maksimum na poziomie 160 zł. Poprzedni maksymalny kurs zanotowano 24 marca 2000 r. kiedy akcje BRE Banku wycenione zostały na 158, 50 zł

BREaktywacja

BREaktywacja to projekt powołany z inicjatywy Prezesa Sławomira Lachowskiego, który ma na celu reaktywację przywództwa Banku w sektorze finansowym i aktywację istniejących potencjałów na rynku bankowości korporacyjnej. Wypełnianiu nowej misji działalności BRE Banku w tym segmencie rynku (Najlepsza instytucja finansowa dla wymagających klientów korporacyjnych), służą w ramach BREaktywacji takie działania jak:

  • wdrożenie nowego modelu biznesowego i strategii bankowości korporacyjnej
  • zwiększenie aktywności we wszystkich strategicznych obszarach działalności Banku
  • rozbudowa oferty produktowej oraz zwiększenie siły sprzedażowej Banku, skutkujące wzrostem akwizycji nowych Klientów

Głównym segmentem dla ekspansji BRE Banku została uznana grupa dużych przedsiębiorstw. Segmentami uzupełniającymi zostały małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), a także grupa największych korporacji i przedsiębiorstw międzynarodowych (grup kapitałowych).

Docelowym zamiarem BRE Banku jest zwiększenie zyskowności banku i osiągnięcie w 2007 roku zwrotu na kapitale w wysokości 20%.

Zmiany w Zarządzie BRE Banku

22 marca 2005 zostali powołani przez Radę Nadzorczą dwaj nowi Członkowie Zarządu:

  • Bernd Loewen - z dniem 22 marca 2005,
  • Janusz Wojtas - z dniem 4 kwietnia 2005.

Bernd Loewen będzie odpowiadał za pion bankowości inwestycyjnej. Panu Januszowi Wojtasowi powierzono odpowiedzialność za pion bankowości korporacyjnej.

Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu który uprzednio pełnił funkcę Dyrektora ds. Bankowości Korporacyjnej złożył rezygnację z dniem 8 lutego 2005 r. Anton M. Burghardt, I Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za bankowość inwestycyjną, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 14 marca 2005 r.

Nowi managerowie w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BRE Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku, obradujące 27 stycznia, zdecydowało o zwiększeniu składu Rady Nadzorczej BRE Banku na dziewięcioosobowy. W skład Rady Nadzorczej został wybrany Martin Blessing, który objął funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Jerzy Jóźkowiak , który z BRE Bankiem związany jest od 2002, z dniem 27 stycznia objął stanowisko Członka Zarządu BRE Banku odpowiedzialnego za Bankowość Detaliczną.