Nordea Bank - KONTO OSOBISTE - KONTO PROGRES - KONTO WALUTOWE
nordea NORDEA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 


1. RODZAJE KONT

Nordea Bank Polska oferuje dwa rodzaje kont osobistych: standardowe konto Nordea oraz konto Nordea Waluta, a także konto oszczędnościowe Nordea Progres.

Posiadacz konta osobistego w banku Nordea może uzyskać do niego dostęp zarówno w tradycyjnym oddziale, jak i elektronicznie. Dostęp do środków zgromadzonych na koncie Nordea można uzyskać również przez internet, telefon i WAP.

Specjalnie dla klientów, którzy nie chcą tracić czasu przed okienkiem bankowym, uruchomiona została infolinia operacyjna (0801 357 357) za pomocą której można przeprowadzać operacje i uzyskiwać informacje m.in. o stanie rachunku, historii rachunku, dokonanych przelewach. Transakcje bankowe można wykonywać przy pomocy konsultanta lub wykorzystując automatyczny serwis.


2. KONTO NORDEA - TRADYCYJNY ROR

Konto Nordea możesz otworzyć dla siebie lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób. Otwierając konto nie musisz deklarować stałych wpływów, niepotrzebne jest zaświadczenie o zarobkach, ani o zatrudnieniu. Otrzymujesz bezpłatny pakiet bankowości elektronicznej.

Internetowe konto Nordea znalazło się w czołówce rankingu najlepiej zabezpieczonych systemów bankowych on-line, przygotowanym przez miesięcznik branżowy Chip.

Kto może otworzyć konto Nordea

Każdy, kto ukończył 18 lat, ma miejsce zamieszkania w Polsce lub za granicą (rezydent i nierezydent). Konto może zostać otwarte w oddziale banku Nordea lub za pośrednictwem internetu.

Zalety Konta:

 • masz dostęp do swojego konta przez:
  - internet
  - telefon
  - sieć oddziałów
  - bezpłatne personalizowane SMSy
  - serwis WAP wap.nordeasolo.pl
 • otrzymujesz bezpłatną kartę Visa Electron
 • nie musisz deklarować stałych wpłat
 • wypłaty kartą w bankomatach Nordea, BZ WBK oraz dwie pierwsze wypłaty w bankomatach Euronet są bezpłatne
 • bankowość elektroniczna Nordea jest łatwa w obsłudze i umożliwia generowanie wielu informacji o wykonanych transakcjach, w tym bezpłatnych wyciągów i potwierdzeń realizacji przelewów
 • zapewniamy najwyższy poziom zabezpieczeń w bankowości elektronicznej
 • mając konto Nordea z dostępem przez internet, możesz zakładać wysokooprocentowane lokaty, np. lokatę eDepozyt oraz polisę lokacyjną

Kredyt w rachunku krok po kroku

 1. Po zalogowaniu się do Solo wypełnij wniosek o przyznanie limitu kredytowego w rachunku.
 2. Na końcu wniosku znajdziesz dokumenty, które należy wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą na adres Oddziału Internetowego:
  80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów (jeśli wymagane),
  • oświadczenie (zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania)
  (dokument nie jest wymagany, pod warunkiem, że pomiędzy
  małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa lub kwota kredytu
  nie przekracza 3 000zł,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • oraz, o ile wymagane, kopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową.
 3. Jeżeli Twoim źródłem dochodów jest stałe świadczenie w postaci renty
  bądź emerytury do w/w dokumentów załączasz:
  • kopię ostatniego odcinka renty/emerytury
  • decyzję o przyznaniu renty/emerytury
 4. Bank rozpatruje wniosek kredytowy w terminie 3 dni roboczych
  od dnia jego złożenia, wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Bank
  dokumentami, chyba że, z przyczyn niezależnych od Banku, jego
  rozpatrzenie w tym terminie jest niemożliwe.
 5. Firma kurierska dostarczy Ci do domu dwa egzemplarze umowy o kredyt.
 6. Przed podpisaniem przez Ciebie Umowy kredytu Pracownik firmy kurierskiej sprawdzi zgodność Twoich danych osobowych zawartych
  w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w umowie kredytowej.
 7. Należy pamiętać, aby w momencie przyjazdu kuriera mieć przy sobie:
  • dokument tożsamości
  • oryginały dokumentów, których kopie przesłałeś do Oddziału
  Internetowego
 8. W przypadku, gdy Twój współmałżonek nie jest Kredytobiorcą, kredyt
  przekracza 3 000zł oraz nie ma pomiędzy Wami udokumentowanej
  rozdzielności majątkowej, przy podpisywaniu umowy powinien być
  również współmałżonek, który podpisuje oświadczenie o poddaniu się
  egzekucji załączone do Umowy kredytowej.
 9. Uruchomienie kredytu nastąpi po zwrotnym otrzymaniu przez Oddział Internetowy Banku prawidłowo podpisanej umowy kredytu. Podpis na
  Umowie kredytu musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na Umowie Rachunku

Opłaty i prowizje

Rodzaj operacji

 Kanał dostępu - oddział banku

 Kanał dostępu - internet, telefon

Prowadzenie konta z dostępem do internetu

-

3 zł/m-c

Prowadzenie konta bez dostępu do internetu

7 zł/m-c

-

Przelewy na rachunki w banku Nordea

bez opłat

bez opłat

Przelewy na rachunki w innych bankach

3 zł

0,60 zł

Zlecenie stałe na rachunki w innych bankach

1,5 zł

0,60 zł

Zlecenia jednorazowe z przyszłą datą na rachunki w innych bankach

4 zł

0,60 zł

Karta uwierzytelniająca

-

bez opłat

Wyciągi wysyłane lub odbierane w oddziale raz w miesiącu

bez opłat

bez opłat

Drukowanie wyciągów i potwierdzeń realizacji przelewów

-

bez opłat

Karta Visa Electron

- pierwsza karta dla właściciela i   współwłaściciela konta

bez opłat

bez opłat

- wznowienie karty

10 zł

10 zł

- wypłata z bankomatów Nordea, BZWBK   oraz dwie pierwsze wypłaty w miesiącu kalendarzowym w bankomatach Euronet

bez opłat

bez opłat

- wypłaty w innych bankomatach

4 zł

4 zł

Polecenia wypłaty wysyłane w walucie obcej do innego banku w kraju lub do banku zagranicznego w walucie obcej lub PLN:

- o priorytecie standardowym (data waluty D+2) oraz "Nordea Payments" (data waluty D+1)*

0,25% min. 20PLN max. 200PLN

0,25% min. 20PLN max. 200PLN

- z priorytetem „pilny” (urgent) – realizowane następnego dnia roboczego (data waluty D+1)*

0,75% min. 30PLN max. 300PLN

0,75% min. 30PLN max. 300PLN

- z priorytetem „ekspres” – realizowane tego samego dnia roboczego dla przelewów w EUR, USD lub PLN (data waluty D+0)*

0,75% min. 100PLN max. 500PLN

0,75% min. 100PLN max. 500PLN

- przelewy „Nordea Private Transfer” pomiędzy własnymi rachunkami Klienta w ramach banków Grupy Nordea

bez opłat

bez opłat

Realizacja otrzymanego polecenia wypłaty

1) zapis na dobro rachunku prowadzonego w Banku

- z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi beneficjent (opcja kosztowa Beneficjent BEN lub Dzielone SHA)

20PLN

20PLN

- z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi zleceniodawca (opcja kosztowa Zleceniodawca OUR)

wg odrębnej taryfy dla banków

wg odrębnej taryfy dla banków

2) przelewy „Nordea Private Transfer” pomiędzy własnymi rachunkami Klienta w ramach banków Grupy Nordea

bez opłat

bez opłat

3) przekazanie kwoty polecenia wypłaty do innego banku w walucie obcej lub w PLN*

- z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi beneficjent (opcja kosztowa Beneficjent BEN lub Dzielone SHA)

0,25% min. 20PLN max. 200PLN

0,25% min. 20PLN max. 200PLN

- z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi zleceniodawca (opcja kosztowa Zleceniodawca OUR)

wg odrębnej taryfy dla banków

wg odrębnej taryfy dla banków

* w każdej transakcji oprócz prowizji pobierana jest dodatkowo opłata telekomunikacyjna za depeszę SWIFT

D+2 10PLN
D+1 20PLN
D+0 20PLN

D+2 10PLN
D+1 20PLN
D+0 20PLN

Uzupełnienie lub zmiana treści wysyłanego polecenia wypłaty

30PLN

30PLN

Czynności wyjaśniające/reklamacje dotyczące poleceń wypłaty w obrocie dewizowym ( w przypadku błędu po stronie Nordea BP opłaty nie pobiera się)

100PLN

100PLN

Pobierz Tabelę Opłat i Prowizji (Plik w formacie PDF)

Oprocentowanie Konta Nordea

Oprocentowanie zmienne w skali roku
(obowiązuje od 23 stycznia 2008)
0,01%

 


3. KONTO NORDEA PROGRES

Czym jest Nordea Progres?

Nordea Progres to unikalny na rynku rachunek oszczędnościowy prowadzony w PLN, EUR oraz USD, otwierany na czas nieokreślony pozwalający na efektywne gospodarowanie oszczędnościami.
Pełna dowolność w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku, w połączeniu z wyższym, niż w przypadku lokat terminowych oprocentowaniem sprawia, że Nordea Progres stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych lokat terminowych.

Zalety rachunku:

 • wysokie oprocentowanie
 • bezpłatne otwarcie rachunku
 • brak opłat za prowadzenie rachunku
 • brak minimalnej kwoty dopłat i wypłat z rachunku
 • pierwsza wypłata z rachunku w miesiącu kalendarzowym bezpłatna
 • brak wymaganej minimalnej kwoty do założenia rachunku
 • dostęp do rachunku w sieci placówek Nordea, przez telefon, internet i WAP

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku nie jest ograniczony terminem deponowania środków, może w dowolnym momencie wypłacić całość lub część zgromadzonych środków oraz zasilać rachunek dodatkowymi wpłatami. Posiadacz rachunku może dysponować rachunkiem poprzez składanie dyspozycji w oddziale banku, przez telefon i internet.

Oprocentowanie rachunku

Oprocentowanie rachunku Nordea Progres jest zmienne i zależy od wartości środków zgromadzonych na rachunku. Jest tym wyższe, im wyższa kwota zdeponowanych środków. Odsetki naliczane są na bazie dziennej, według oprocentowania właściwego dla danego przedziału kwotowego, w którym znajduje się saldo dzienne rachunku Nordea Progres. Przedziały kwotowe są wskazane poniżej.

 
 Kwota  Klient  Standard/  Brązowy Klient  Srebrny
  Klient  Złoty  Pakiet
 Na  Starcie

 w PLN    
0 do 4 999,99  3,20%  3,30%  3,60%  3,20%
od 5 000,00 do 49 999,99 3,60% 3,90% 4,30% 3,60%
50 000,00 i powyżej
 4,20%  4,50%  5,00%  4,20%
 w EUR    
0 do 4 999,99  1,75%  2,00%  2,25%  1,75%
od 5 000,00 do 49 999,99  2,50%  2,70%  3,00%  2,50%
50 000,00 i powyżej  3,00%  3,10%  3,25%  3,00%
 w USD    
0 do 4 999,99  2,00%  2,25% 3,00%
2,00%
od 5 000,00 do 49 999,99 3,50%
3,75%
4,00%
 3,50%
50 000,00 i powyżej  4,00% 4,10%
 4,25% 4,00%

Kapitalizacja naliczonych odsetek ma miejsce po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Odsetki mogą być dopisane do rachunku służącego do obsługi rachunku Nordea Progres lub do rachunku Nordea Progres.

Wypłata środków

Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dowolnej kwocie i w każdym momencie. Przy wypłacie nie tracisz naliczonych odsetek. Pierwsza wypłata z rachunku w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatna.
Od kolejnych Bank pobierze prowizję w wysokości 0,2% kwoty, min. 10 PLN.
W przypadku przelewu na wymienione poniżej produkty depozytowe, wszystkie transfery są bezpłatne:

 • polisa Nordea Profit Plus, Nordea Inwestor lub inny produkt     ubezpieczeniowo-lokacyjny
 • obligacje emitowane przez Nordea Bank Polska
 • lokata w Nordea Bank Polska S.A. o terminie zapadalności nie     krótszym niż 6 miesięcy.
  Aby skorzystać z tych produktów należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta lub z najbliższym Oddziałem Banku w tym samym dniu, w którym zadysponowano wypłatę z rachunku Nordea Progres.

Tabela Opłat i Prowizji

Pobierz Tabelę Opłat i Prowizji (Plik w formacie PDF)

Rachunek można otworzyć:

 • w oddziale banku (dla osób nie korzystających z
  bankowości elektronicznej Nordea)
 • przez system SOLO (dla Klientów bankowości elektronicznej
  Nordea)


4. KONTO WALUTOWE W NORDEA

Konto Nordea Waluta prowadzone jest w USD, EUR, CHF, GBP, DKK, SEK oraz NOK. Co miesiąc otrzymujesz bezpłatnie wyciąg w którym wyszczególnione są wszystkie przeprowadzone operacje.

Kto może mieć konto Nordea Waluta

Każdy kto ukończył 18 lat, ma miejsce zamieszkania w Polsce (rezydent) lub za granicą (nierezydent).

Mając konto Nordea Waluta możesz

• utrzymywać środki na rachunku
• robić przelewy

Minimalne saldo na rachunku

100 EUR lub równowartość w innej walucie

Oprocentowanie

 Waluta konta

 Oprocentowanie zmienne w skali roku (obowiązuje od 2.01.2006)

USD

0,10%

EUR

0,10%

SEK

0,10%

DKK

0,10%

NOK

0,10%

GBP

0,10%

CHF

0,10%

CZK

0,10%

JPY

0,00%

odsetki naliczane są co miesiąc

Opłaty i prowizje

 Rodzaj operacji

 Opłata

Otwarcie konta

bez opłat

Prowadzenie konta

bez opłat

Comiesięczny wyciąg z konta odbierany w Oddziale lub wysyłany pocztą

bez opłat

Przelewy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi przez Bank

bez opłat

Polecenie wypłaty wysyłane w walucie obcej do innego banku w kraju lub do banku zagranicznego w walucie obcej lub PLN

- o priorytecie standardowym (data waluty D+2) oraz "Nordea Payments" (data waluty D+1)*

0,25% min. 20PLN max. 200PLN

- z priorytetem „pilny” (urgent) – realizowane następnego dnia roboczego (data waluty D+1)*

0,75% min. 30PLN max. 300PLN

- z priorytetem „ekspres” – realizowane tego samego dnia roboczego (data waluty D+0)*

0,75% min. 100PLN max. 500PLN

- przelewy „Nordea Private Transfer” pomiędzy własnymi rachunkami Klienta w ramach banków Grupy Nordea

bez opłat

Realizacja otrzymanego polecenia wypłaty

1) zapis na dobro rachunku prowadzonego w Banku

- z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi beneficjent (opcja kosztowa Beneficjent BEN lub Dzielone SHA)

20PLN

- z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi zleceniodawca (opcja kosztowa Zleceniodawca OUR)

wg odrębnej taryfy dla banków

2) przelewy „Nordea Private Transfer” pomiędzy własnymi rachunkami Klienta w ramach banków Grupy Nordea

bez opłat

3) przekazanie kwoty polecenia wypłaty do innego banku w walucie obcej lub w PLN*

- z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi beneficjent (opcja kosztowa Beneficjent BEN lub Dzielone SHA)

0,25% min. 20PLN max. 200PLN

- z instrukcją – gdy koszty banku zlecającego ponosi zleceniodawca (opcja kosztowa Zleceniodawca OUR)

wg odrębnej taryfy dla banków

* w każdej transakcji oprócz prowizji pobierana jest dodatkowo opłata telekomunikacyjna za depeszę SWIFT

D+2 10PLN
D+1 20PLN
D+0 20PLN

Uzupełnienie lub zmiana treści wysyłanego polecenia wypłaty

30PLN

Czynności wyjaśniające/reklamacje dotyczące poleceń wypłaty w obrocie dewizowym ( w przypadku błędu po stronie Nordea BP opłaty nie pobiera się)

100PLN