PKO BP: Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu bankowości korporacyjnej.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19.09.2008 r. w siedzibie PKO BP SA w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, pokój nr 13-96 do godz. 15.30.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia złożonych zgłoszeń. Koperta zawierająca zgłoszenie powinna być:

1. zaadresowana na adres: PKO BP SA, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
2. oznaczona w sposób następujący "Zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA - nie otwierać przed 23.09.2008".

Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty w oryginale, albo w formie notarialnie poświadczonych kopii. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, przy czym w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Do zgłoszenia należy również załączyć informację na temat:

1. adresu dla korespondencji,
2. adresu poczty elektronicznej,
3. numeru telefonu kontaktowego.

Otwarcie złożonych zgłoszeń nastąpi w dniu 23.09.2008 r.

I. Wymagania wobec kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA.

Wymagania warunkujące dopuszczeniem do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym:

* kandydat daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem,
* kandydat nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Niezbędne:

* wykształcenie wyższe magisterskie,
* co najmniej pięcioletni staż pracy,
* korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Pozostałe wymagania:

* znajomość języków obcych (preferowany jęz. angielski),
* umiejętność planowania strategicznego,
* umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. umiejętność rozpoznania sytuacji, oceny ryzyka i podjęcia działań w złożonych lub obarczonych ryzykiem okolicznościach,
* umiejętność skutecznego komunikowania się,
* umiejętność podejmowania decyzji,
* umiejętność zarządzania personelem,
* umiejętność organizacji pracy,
* odporność na stres.

Wymagane jest także złożenie następujących oświadczeń i dokumentów:

* zaświadczenie o niekaralności kandydata wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub - w przypadku gdy kandydat jest obcokrajowcem - inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ kraju, którego obywatelstwo posiada kandydat,
* życiorys zawodowy kandydata potwierdzający co najmniej pięcioletni staż pracy wraz ze świadectwami pracy oraz opiniami z miejsc pracy kandydata z okresu ostatnich pięciu lat pracy - w przypadku posiadania takich opinii,
* oświadczenia, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, o wykształceniu kandydata dotyczące ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych, szkoleń specjalistycznych i innych,
* oświadczenie kandydata informujące o:

o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
o ewentualnym spowodowaniu udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz poprzednich miejscach pracy,
o ewentualnym orzeczeniu wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni.

II.Przebieg postępowania

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA zostaną przeprowadzone w terminie od 6.10.2008 r. do 15.10.2008 r. w siedzibie PKO BP SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. O godzinie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Zakresem przedmiotowym rozmowy kwalifikacyjnej będą objęte przede wszystkim następujące zagadnienia:

1. wiedza o zakresie działalności PKO BP SA oraz o sektorze, w którym działa PKO BP SA,
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA,
5. wiedza z zakresu bankowości korporacyjnej.

Kandydaci będą mogli uzyskać informacje o PKO BP SA na stronie internetowej www.pkobp.pl

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza może dokonać kwalifikacji kandydatów do dalszej części postępowania, o czym kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

O wynikach zakończonego postępowania kandydaci zostaną poinformowani listem poleconym.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego złożone dokumenty będzie można odebrać w siedzibie PKO BP SA w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, pokój nr 13-96. Nieodebrane dokumenty, w terminie dwóch tygodni od daty informacji o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane listem poleconym. Zwrotowi nie będą podlegały dokumenty złożone przez kandydata, który zostanie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA.

PKO BP SA zastrzega możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA.Tags: