Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2008 roku
Po czterech kwartałach 2008 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 445,4 mln zł w porównaniu z 630,7 mln zł w 2007 r. Główny wpływ na spadek wyniku za zeszły rok miały zawirowania na rynkach finansowych, przede wszystkim obniżenie wycen papierów dłużnych oraz osłabienie złotego.

Podstawowe wskaźniki finansowe na koniec 2008 roku:

• wskaźnik zwrotu z kapitału – 12,3%,
• wskaźnik koszty/dochody – 70,5%,
• udział kredytów zagrożonych – 2,1%,
• wskaźnik wypłacalności – 10,4% w porównaniu z 8% wymaganymi przez nadzór bankowy,

- Głównym powodem obniżenia wyniku za ubiegły rok były zawirowania na rynkach finansowych, w wyniku których nastąpił spadek wycen polskich papierów skarbowych oraz osłabienie złotego – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- W efekcie dokonanej aktualizacji wycena posiadanego przez bank portfela papierów dłużnych wyemitowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych instrumentów finansowych została obniżona o 293 mln zł. Dodatkowym elementem wpływającym na wynik finansowy była konieczność dokonania korekty wyceny opcji walutowych zawartych z klientami banku w wysokości 163 mln zł oraz kosztów ryzyka związanych z opcjami walutowymi w wysokości 72 mln zł – wyjaśnił prezes banku.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2008 roku:

• wzrost wartości depozytów o 9% do 47 439 mln zł z 43 620 na koniec 2007 r.,
- depozyty klientów detalicznych – wzrost o 18% do 32 517 mln zł z 27 450 mln zł na koniec 2007 r.,
- depozyty klientów korporacyjnych – spadek o 8% do 14 922 mln zł z 16 170 mln zł na koniec 2007 r.,

• wzrost wartości kredytów o 40% do 24 357 mln zł z 17 361 mln zł na koniec 2007 r.,
- kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 58% do 7 224 mln zł z 4 574 mln zł na koniec 2007 r., w tym 76-proc. wzrost kredytów hipotecznych do 4 488 mln zł z 2 554 mln zł w 2007 r.,
- kredyty dla klientów korporacyjnych – wzrost o 34% do 17 133 mln zł z 12 787 mln zł na koniec 2007 r.,

• wzrost wartości portfela umów Asset Based Lending (leasing, faktoring oraz finansowanie nieruchomości komercyjnych) o 98% do 1 503 mln zł z 759 mln na koniec 2007 r.

• wzrost liczby klientów detalicznych o 342,9 tys. (15,2%) do 2 599,7 tys. z 2 256,8 tys. na koniec 2007 r.,
- wzrost liczby rachunków bieżących o 13,3% do 1 302 tys. (w tym 161 tys. kont Direct) z 1 149 tys. na koniec 2007 r.,
- wzrost liczby kont oszczędnościowych OKO o 24% do 1 781 tys. z 1 437 tys. na koniec 2007r.

więcej:
Prezentacja wyników finansowych ING Banku Śląskiego IV Kwartał
Raport wyników finansowych ING Banku Ślaskiego IV Kwartał