Wyniki finansowe za pierwsze półrocze banku BZ WBK
Grupa Banku Zachodniego WBK zakończyła pierwsze półrocze 2009 roku bardzo dobrym – biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą – wynikiem finansowym. Zysk brutto w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniósł 488 mln zł, zysk netto 377 mln zł, a zwrot na kapitale (ROE) – 13,2 procent.

W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody ogółem Grupy Banku Zachodniego WBK wyniosły 1591 mln zł, a dochody odsetkowe 716 mln zł, podczas gdy dochody z tytułu opłat i prowizji – 649 mln zł. W omawianym okresie koszty funkcjonowania Grupy BZ WBK zmniejszyły się o 3 procent.

W pierwszym półroczu tego roku dalszej poprawie uległa struktura udziałów poszczególnych jednostek w zysku brutto Grupy Banku Zachodniego WBK. O ile rok temu udział BZ WBK w zysku Grupy wyniósł 73 procent, to obecnie wzrósł do 78 procent. Oznacza to duży sukces prowadzonego od dwóch lat procesu dywersyfikacji dochodów Grupy Banku Zachodniego WBK.

Depozyty ogółem powierzone Grupie Banku Zachodniego WBK zwiększyły się o 22 procent r/r, w tym depozyty klientów – o 23 procent. Warto zwrócić uwagę, że przy założeniu stałego kursu walut, depozyty klientów zwiększyły się o 19 procent r/r.

W pierwszym półroczu 2009 roku o 19 procent rok do roku, przy założeniu stałego kursu walut, wzrosły także kredyty. Przy czym wzrost kredytów detalicznych sięgnął w omawianym okresie 35 procent, a biznesowych – 27 procent. Najbardziej spektakularny, 47-procentowy wzrost odnotowaliśmy w sprzedaży kredytów gotówkowych.

Koszty funkcjonowania Grupy Banku Zachodniego WBK w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 817 mln zł i były niższe o 3 procent w porównaniu z tym samym okresem 2008 roku. Przy czym koszty pracownicze spadły o 7 procent, na co złożyły się niższe premie, a także wprowadzenie i powszechne skorzystanie przez pracowników Grupy z takich rozwiązań kadrowych, jak skrócenie godzin pracy, „przerwa w karierze”, urlopy bezpłatne. Nieznacznie, w efekcie naturalnych ruchów kadrowych, zmniejszyło się także zatrudnienie w Grupie BZ WBK, a na spadek kosztów złożyło się również obniżenie wydatków na szkolenie i rozwój.

O 3 procent spadły też koszty administracyjne, przede wszystkim za sprawą mniejszych wydatków na marketing w pierwszym kwartale tego roku oraz znaczącego obniżenia kosztów usług doradczych i konsultacyjnych. Wyższe były natomiast (o 34 procent) koszty wynajmu i utrzymania budynków. Wzrost amortyzacji (o 19 procent) był związany z rozwojem sieci placówek.

Prezentacja PowerPoint wyników finansowych Banku Zachodniego WBK za pierwsze półrocze.

źródło: BZ WBK